Politechnika Warszawska - strona 500

Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Chemia - Zestaw nr 14. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji. Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji f : Rn → R Jeżeli f ma ekstremum lokalne w punkcie a i jest różniczkowalna w tym punkcie to dla i = 1,...,n Warunek dostateczny ist...

Cena układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 525

Cena układu- jak się liczy. Cena podziału wewnętrznego Ceną podziału wewnętrznego c(ၴi) nazywamy szacunkową ilość zmiennych od których zależy funkcja wzbudzeń przerzutnika Qi zakodowanego zgodnie z ၴi zmniejszoną o 1. Cenę podziału wewnętrzn...

Wykład - wzrost i rozwój gospodarczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Wzrost i rozwój gospodarczy W roku 1798 Thomas Malthus w swej rozprawie First Essay on Population przestrzegał, że tempo wzrostu produkcji będzie dużo wolniejsze od tempa wzrostu liczby ludności dopóty, dopóki głód i zwiększona śmiertelność nie zahamują nadmiernego przyrostu demograficznego. Właśni...

Szereg Geometryczny - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Powtórzenie ze szkoªy: Szereg geometryczny Denicja 1 Ci¡g (an) nazywamy ci¡giem geometrycznym, je±li istnieje takie q, »e dla ka»dego n ∈ N speªnione jest an+1 = anq. Denicja 2 Suma n pierwszych wyrazów ci¡gu geometrycznego Sn = a1 + a2 + . . . + an−1 + an gdy q = 1 jest równa ∀n∈N Sn = a1 1−qn 1...

Kinematyka - Równanie toru punktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2632

KINEMATYKA (WYKŁADY 1-3)    WYKŁAD 1  Kinematyka punktu  Kinematyka punktu w nieruchomym prostokątnym układzie odniesienia.  Kinematyka punktu w układzie naturalnym.    ĆWICZENIA 1  Kinematyka punktu w nieruchomym prostokątnym układzie odniesienia (równania  ruchu, tor, prędkość i przyspieszenie). ...

Dynamiczne równania ruchu ciała sztywnego - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974

Dynamiczne równania ruchu ciała sztywnego Zadanie 1 Oblicz reakcje dynamiczne w łożyskach A i B dwuramiennego śmigła samolotu w czasie jego obrotu, jeśli wskutek złego wykonania oś symetrii śmigła jest odchylona od osi obrotu o kąt  = 0,015 [rad], a jego środek leży na osi obrotu.

Kinematyka ciała sztywnego - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2366

Kinematyka ciała sztywnego Zadanie 1 Dla układu przegubowo połączonych prętów jak na rysunku określić prędkość punktu C , jeżeli prędkość punktu A wynosi 8[m/s] a prędkość punktu B 6[m/s]. Rozpatrzmy pręt CA: Rozpatrzmy pręt BC: Wobec tego otrzymujemy układ równań: Korzystamy z „1  ki” trygo...

Kinematyka ciała sztywnego, ruch płaski - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3941

Kinematyka ciała sztywnego  ruch płaski c.d. Zadanie 1 Koło toczy się bez poślizgu po prostej. Obliczyć przyspieszenie punktu A koła w chwili t = 2[s], jeśli: V o = 12t [m/s], r = 0,2[m]. , , , 12 [m/s 2 ] =  = r, =  2 =  2 r [rad/s], [rad/s 2 ] 12 [m/s 2 ], 2880 [m/s 2 ] a A = = = 289...

Kinematyka punktu - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Kinematyka punktu Zadanie 1 Wyznaczyć równanie toru punktu, gdy: x = hcos2ωt, y = hcosωt. h[m], ω[1/s]  stałe, t[s]  czas. Ze wzoru trygonometrycznego: cos2t = cos 2 t  sin 2 t z „1  ki” trygonometrycznej: sin 2 t + cos 2 t = 1 → sin 2 t = 1  cos 2 t czyli: cos2t = cos 2 t  (1  ...