Politechnika Warszawska - strona 461

Obciążenia konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

1 ObciąŜenia konstrukcji Normy obciąŜeniowe 1. PN-82/B-02001 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 2. PN-82/B-02003 – ObciąŜenia budowli.  Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 3. PN-82/B-02004 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 4. PN-80/B-02010 – ObciąŜenie śniegiem + aktual...

Projektowanie konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

1 Projektowanie konstrukcji  metodą stanów  granicznych Definicje • element konstrukcji  – element obiektu budowlanego, którego  głównym zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń (np. pręt, płyta,  cięgno, tarcza, powłoka); elementem konstrukcji jest rów...

Ocena błędów wyników pomiarów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

  1  wiczenie nr 1    1. Tytuł  wiczenia  OCENA BŁ DÓW WYNIKÓW POMIARÓW     2. Cel  wiczenia  Celem  wiczenia  jest  poznanie  metod  szacowania  bł dów  przypadkowych  pomiarów  bezpo rednich i po rednich  dla du ej i małej liczby wyników pomiarów.      3. Wprowadzenie  teoretyczne    Bł d pomiaru...

Pomiary kątów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2667

  Strona 1 Zakład TKUT  www.it.pw.edu.pl/ztkut  Laboratorium Metrologii  Ćwiczenie nr 4      1. Tytuł ćwiczenia  POMIARY KĄTÓW      2. Cel ćwiczenia   Celem  ćwiczenia jest praktyczna nauka pomiaru kąta metodą bezpośrednią i pośrednią  oraz wyznaczenie błędu pomiary. Błędy te należy wyznaczyć, trak...

Pomiary wybranych wielkości geometrycznych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

wiczenie nr 2    1. Tytuł  wiczenia  POMIARY WYBRANYCH WIELKO CI GEOMETRYCZNYCH    POMIARY DŁUGO CI  2. Cel  wiczenia   Celem  wiczenia  jest  zapoznanie  si   z  metodami  pomiaru  wymiarów  zewn trznych   i wewn trznych przy u yciu przyrz dów pomiarowych o ró nych dokładno ciach i 

Definicje- iloczyny

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Definicja  Superpozycją (złoŜeniem) odwzorowanie f:X →Y i g:Y→Z nazywamy takie  odwzorowanie g °f:X→Z , które spełmia warunek ∀x∈X (g°f)(x)=g[f(x)]  Definicja  Odwzorowanie  f:X →Y  nazywamy  odwracalnym,  jeŜeli  istnieje  taka  funkcja  g:Y→X,  Ze spełnione są warunki: f °g=idy ∧ g°f=idx    (id x...

Algebra-definicje

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Definicja Superpozycją (złożeniem) odwzorowanie f:X→Y i g:Y→Z nazywamy takie odwzorowanie g°f:X→Z , które spełnia warunek ∀x∈X (g°f)(x)=g[f(x)] Definicja Odwzorowanie f:X→Y nazywamy odwracalnym, jeżeli istnieje taka funkcja g:Y→X, Ze spełnione są warunki: f°g=idy ∧ g°f=idx (id X→X:id(x)=x). Odwzor...

Przekształcenia liniowe - Wielomian charakterystyczny

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

PRZEKSZTAŁCENIA LINIOWE 1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA. 1.1. DEFINICJA. Niech V oraz W będą przestrzeniami wektorowymi nad tym samym ciałem K . Odwzorowanie F: V → W nazywa się odwzorowaniem liniowym (lub homomorfizmem przestrzeni wektorowych ), jeśli : (L1) F( v 1 + v 2 ) = F( v 1 ) + F( v 2 ), (L2) F...

Twierdzenie Cramera

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Twierdzenie Cramera Jeżeli macierz podstawowa A = [a1,a2,...,an] układy n równań z n niewiadomymi jest macierzą nieosobliwą , to istnieje dokładnie jedno rozwiązanie tego układu określone wzorami Cramera: x i = , i = 1,2,...,n lub w postaci macierzowej: x = A -1 b Dowód: Jeżeli det A  0, to istn...

Twierdzenie Kroneckera-Capelli’ego

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Twierdzenie Kroneckera-Capelli'ego Układ równań liniowych Ax = b ma rozwiązanie  r(A) = r(Ab). Dowód: Wektor c = (c 1 , c 2 ,..., c n ) jest rozwiązaniem równania Ax = b, czyli równania a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b,  a 1 c 1 + a...