Politechnika Warszawska - strona 428

Metoda Elementów Skończonych - metody adaptacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

2K H 1 |K H O LQWHQV\ZQRĞü RVREOLZRĞFL W\SX UO E ± PLDUD JáDGNRĞFL UR]ZLą]DQLD H PLQ S O =ELHĪQRĞü 0(6 GOD 5 Ȝ 2K 21 E ]PLDQD VWRSQLD DSURNV\PDFML Z HOHPHQFLH UHORNDFMD ZĊ]áyZ VHOHNW\ZQH ]DJĊV]F]DQLH VLDWNL =D RSW\PDOQą SU]\MPXMH VLĊ PHWRGĊ KS 1LH LVWQLHMH M...

Metoda elementów skończonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

e = 1, ..., Ne Ω i ∩ Ω j = 0 dla i ≠ j e Ω = U Ωe , elementami skończonymi ale rozłączne obszary nazywane Podział kontinuum na pokrywające, Metoda elementów skończonych 6 σ=D⋅B⋅q ε=B⋅q czyli inaczej - jeśli znamy q, to możemy wyznaczyć stan układu w dowolnym punkcie. Wzory powyższe używ...

Metody adapttacjjii siiattkii - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

&HOHP PHWRG DGDSWDF\MQ\FK MHVW X]\VNDQLH UyZQRPLHUQHJR UR]NáDGX EáĊGX ZH ZV]\VWNLFK EąGĨ SUDZLH ZV]\VWNLFK HOHPHQWDFK VNRĔF]RQ\FK WDN DE\ X]\VNDü Z HNRQRPLF]QLH X]DVDGQLRQ\ VSRVyE ]DáRĪRQ\ SR]LRP EáĊGX JOREDOQHJR OXE ORNDOQHJR 0HWRG\ DGDSWDFML VLDWNL ]PLDQD VWRSQLD DSURNV\PDFML Z HOHPH...

MRS - zginanie belki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

056 ]JLQDQLH EHONL 5yZQDQLH Uy]QLF]NRZH L :% Y [@ Y@ Y @ XWZ Y@ Y @ VZR ‚ 5R]ZLą]DQLH ĞFLVáH 9#[B' +Y#[' s '6ROYH#Y #[' m Y#' m Y #' m Y#' m Y #' m Y#[' ['/##''  , [  [  [ 0 /LQLD XJLĊFLD 3ORW#9#[' [ ' ...

Obliczanie ilorazów różnicowych centralnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

2EOLF]DQLH LORUD]yZ UyĪQLFRZ\FK FHQWUDOQ\FK ] UR]ZLQLĊFLD Z V]HUHJ 7D\ORUD 6SRVyE  SRFKRGQH GHG\NRZDQH 6HULHV#I#[L K' K ' V 1RUPDO# ' s I#[L ' ‘ IL I#[L' I… #[L ' K IL K I… #[L '   I…… #[L ' K K I…… #[L'    I+/ #[L ' K K I+/ #[L ' ...

Optymalizacja - problem lokalnych minimum

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

OPTYMALIZACJA problem lokalnych minimum Dana jest funkcja: f ( x y) x2 y2 1 ˜ ª(x 1) 2 y2 1.1º ¬ ¼ f Zadanie: wyznaczyü min f(x,y) (bez ograniczeĔ) x0 0 y0 0 pierwsze podejĞcie Given r Minimize ( f x0 y0) § 0.63 · xopt r0 r ¨ © 0 ¹ yopt r1 fopt f ( x...

Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

2SW\PDOL]DFMD V]XNDQLH PLQLPXP IXQNFML 5RVHQEURFND 'HILQLFMD IXQNFML L MHM JUDILF]QD SUH]HQWDFMD I#[B \B' + [/ A  +[ A  \/ A 3ORW'#I#[ \' [  \ ' &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \ ' )LQG0LQLPXPB0HWKRGQE &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \...

Przykłady zastosowań sieci neuronowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Przykłady zastosowań sieci neuronowych ‡ ‡ ‡ 'LDJQRVW\ND XNáDGyZ HOHNWURQLF]Q\FK %DGDQLD SV\FKLDWU\F]QH ((* (.*3URJQR]\ JLHáGRZH SURJQR]\ FHQ VSU]HGDĪ\ ,QWHUSUHWDFMD EDGDĔ ELRORJLF]Q\FK JHRORJLF]Q\FK PHWHRURORJLF]...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Q 1: Sformulowania lokalne i globalne A: sa matematycznie rownowazne. B: prowadza do roznych rozwiazan problemu brzegowego. C: polegaja na budowie funkcjonalu. D: sprowadzaja sie do ukladu rownan rozniczkowych czastkowych. E: sprowadzaja sie do ukladu rownan rozniczkowych zwyczajnych F: prowad...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Pun...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Q 61: W zagadnieniu ustalonego przep'ywu ciep'a funkcjie kszta'tu dla element˘w czterow`z'owych prostok†tnych s† A: liniowe B: 1-go stopnia C: biliniowe D: 2-go stopnia E: 2-go lub 3-go stopnia F: 1-go stopnia + cz'ony xy G: 1-go stopnia + cz'ony xx lub yy H: paraboliczne Odp: C,F Q 62: Pu...