Politechnika Warszawska - strona 415

Zaawansowane ustawienia renderowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Zaawansowane ustawienia renderowania Ikona z palety Renderowanie pozwala na wybranie standardu renderowania, który decyduje o jakości otrzymanego obrazu. MoŜemy wybrać jakość Roboczą, Niską, Średnią, Wysoką i Prezentacyjną. Zakładka Kontekst renderowania zawiera ustawienia wpływające na sposób rend...

Klasyfikacja gruntów organicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

KLASYFIKACJA GRUNTÓW ORGANICZNYCH Wyróżnia się grunty rodzime organiczne skaliste i nieskaliste. RODZIME ORGANICZNE SKALISTE NIESKALISTE Grunty rodzime organiczne nieskaliste, po oddzieleniu części organicznych podlegają takiemu samemu podziałowi jak grunty rodzime mineralne nieskaliste. Ze wzg...

Geotechnika - materiały archiwalne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

MATERIAŁY ARCHIWALNE Materiałami archiwalnymi są: karty otworów wiertniczych (geologiczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe i inne), dokumentacje geologiczne (geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe), ...

Podział gruntów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

PODZIAŁ GRUNTÓW BUDOWLANYCH Tworzywo zewnętrznej warstwy skorupy Ziemskiej nosi nazwę podłoża. Ta część podłoża która znajduje się w zasięgu oddziaływania obiektów budowlanych lub która używana jest do wykonania budowli nosi nazwę podłoża ...

Pojęcie norm geotechnicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

POJĘCIA Z NORM GEOTECHNICZNYCH Podłoże Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej. Podłoże gruntowe Przestrzeń (strefa) w podłożu, istniejąca na miejscu budowy przed wykona­niem prac budowlanych, zbudowana z gruntów rodzimych, antropogenicz­nych lub skał której właściwości mają wpływ na projektowanie, ...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

. Para wodna ma bardzo niską lepkość ( znacznie niższą od powietrza) wskutek czego łatwo przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka: ciepłego do chłodniejszego ? chłodniejszego do ciepłego ? suchego do wilgotnego ? wilgotnego do suchego ? 39.Przyczyny zawilgocenia materi...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem: a) różnicy temperatur b) różnicy ciśnienia c) różnicy wilgotności względnej 22. Aprobata techniczna - dokument oceniający i stwierdzający: a) techniczną przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie właściwości techniczne wyrobu 23. Norma techniczn...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym przemieszczaniem się mas cieczy lub gazu o różnej : a) temperaturze gęstości gęstości objętościowej 2. Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Do największych pochłaniaczy energii pierwotnej należą: USA Indie Kanada Niemcy Ciepło jest związane z: Drganiem atomów Drganiem molekuł Przemiany jonowej atomów Są wartością stałą Ciepło przepływa: Od zimniejszego do cieplejsz...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego ich przeznaczenie, należy stosować wentylację: mechaniczną wywiewną mechaniczną nawiewno-wywiewną wentylację grawitacyjną 30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który zależy ...