Politechnika Warszawska - strona 414

Minimalizacja pliku źródłowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Minimalizacja pliku źródłowego. Plik źródłowy będący wynikiem naszej pracy moŻe być znacznych rozmiarów (kilkadziesiąt MB). Praca z duŻym plikiem jest czasochłonna, przetwarzanie obrazu trwa bardzo długo. Powinniśmy starać się, aby tworzony plik był jak najmniejszy. Dlatego naleŻy racjonalnie wprow...

Model bryłowo-powierzchniowy detalu budowlanego.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Model bryłowo-powierzchniowy detalu budowlanego. Naszym zadaniem jest wykonanie przykładowego modelu bryłowego detalu budowlanego - stropu gęstoŻebrowego. Wykorzystamy narzędzia z pasków Modelowanie, Edycja brył, LUW, Widok, Style wizualne, Orbita. Przed przystąpieniem do pracy naleŻy wykonać niezb...

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej Tworząc trójwymiarowy model rzeczywistego obiektu możemy przedstawić go w postaci: · krawędziowej tworząc jedynie linie odwzorowujące szkielet obiektu, · modelu powierzchniowego składającego się z nieprzeźroczystych ścianek odwzorowujących powierzchnię brz...

Modyfikowanie brył - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Modyfikowanie brył Gdy istniejące w modelu bryły wymagają korekty moŻemy wykorzystać narzędzia do edycji brył (pasek narzędziowy Edycja brył). Pierwsza grupa ikon (rys. 7.7.) to operacje logiczne na bryłach. Druga grupa ikon pozwala modyfikować bryły zmieniając połoŻenie ścianek, czyli powierzchni ...

Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych żeby tworzyć trójwymiarowy model na płaskim ekranie komputera trzeba sprawnie poruszać się w przestrzeni modelu. KaŻdy punkt modelu ma określone współrzędne kartezjańskie (x,y,z). Standardowo współrzędne odnoszą się do Globalnego Układu Współrzędnyc...

Parametry renderingu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Parametry renderingu - Materiały Materiał, to cecha obiektu określająca jego kolor, teksturę, jak odbija lub przepuszcza światło. Widoczny obok panel uwidacznia próbki materiałów dostępnych w rysunku. Materiał domyślny ma nazwę globalny i jest przypisany do elementów, dla których nie został zdefini...

Sterowanie układami współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Sterowanie układami współrzędnych Narzędzia dostępne w palecie narzędziowej LUW (lub polecenia z menu Wyświetl) pozwalają na tworzenie nowych Lokalnych Układów Współrzędnych z wykorzystaniem róŻnych technik, oraz na poruszanie się między nimi, a układem globalnym. Przydatne ikony z narzędziami: - ...

Tworzenie brył - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Tworzenie brył, prymitywy bryłowe Bryły modelu mogą być tworzone z wykorzystaniem róŻnych technik. MoŻemy korzystać z predefiniowanych prymitywów bryłowych - pasek narzędziowy Modelowanie. NaleŻą do nich:  polibryła (bryła składająca się z prostopadłościennych i łukowych ścianek), 

Tworzenie powierzchni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Tworzenie powierzchni Modele powierzchniowe odwzorowują kształty obiektów, mają zastosowanie tam, gdzie nie chcemy modelować wnętrza oraz w przypadkach, w których wykonanie modelu bryłowego jest niemoŻliwe lub bardzo skomplikowane. Powierzchnie reprezentowane są przez siatki o wybranej przez uŻytko...

Wizualizacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Wizualizacja Końcowym etapem modelowania jest utworzenie prezentacji fotorealistycznej wykonanego modelu uwzględniającej materiały, oświetlenie, tło. Narzędzia umoŜliwiające zdefiniowanie tych parametrów znajdują się w pasku narzędziowym Renderow...