Politechnika Warszawska - strona 384

Budżet i polityka fiskalna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

BUDŻET I POLITYKA FISKALNA Dla kraju A dane są następujące informacje: funkcja konsumpcji C=200 + 0,8YD, funkcja inwestycji I=80, wydatki państwa G=150, a stopa podatkowa t=0,25. oblicz poziom konsumpcji w warunkach równowagi, jeżeli dodatkowo wiadomo, że NX=90, oblicz dochód równoważący gospodark...

Cykl koniukturalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

CYKL KONIUNKTURALNY 1. Które z poniższych zdań opisują wahania koniunkturalne, sezonowe i przypadkowe? a) w wyniku nieurodzaju ziemniaków nastąpił spadek produkcji mączki ziemniaczanej. b) ilość mieszkań oddanych do zasiedlenia w sty...

Cykl koniukturalny - wykresy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

PRZEBIEG CYKLU KONIUNKTURALNEGO C D B E A Fazy cyklu: Wielkość produkcji to rośnie, to znów maleje. Punkt A pokazuje depresję. Jest to stan równowagi gospodarki, jednak na bardzo niskim poziomie, dlatego określany jest bardzo często dnem koniunkturalnym. W tej fazie następuje zahamowanie spadku...

Czynniki wzrostu PKB - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Opisać czynniki wzrostu PKB w ujęciu Solowa Moje notatki mówią, że: Teoria Solowa - najbardziej znana teoria wzrostu gosp. Wzrost zrównoważony - taki, przy którym stopa wzrostu kapitału jest równa stopie wzrostu zasobów pracy Założenia formalne - gospodarka jest zamknięta - oszczędności krajowe...

Pieniądz i system bankowy zadania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Określ, której z poniżej wymienionych pojęć odnoszą się tylko do M1, M2, M3,: a) banknoty i monety w rękach ludności, b) rachunki oszczędnościowe firm, c) depozyty, na podstawie których można wystawić czeki, d) depozyty na książeczkach PKO, e) lokacyjne bony oszczędności...

Rola państwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

1. Czym zajmuje się rząd i na czym polegają gospodarcze funkcje rządu? 2. W jakich okolicznościach rynek okaże się niewystarczająco sprawnym mechanizmem alokacji zasobów? 3. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe: a) działanie rządu powoduje relokację zasobów z sektora publicznego d...

Model AD-AS - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5810

Model AD-AS 1. Odpowiedz na poniższe pytania: a) Do czego służy ekonomistom model gospodarki AD-AS? b) Co przedstawia krzywa zagregowanego popytu, jakie ma nachylenie i dlaczego? c) Czym spowodowane jest przesunięcie wzdłuż krzywej AD i przesunięcie całej krzywej? d) Jak zachowa się zagregowany...

Wykład - czynniki wzrostu PKB w ujęciu Solowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Opisać czynniki wzrostu PKB w ujęciu Solowa Wielkie znaczenie dla rozwoju teorii wzrostu gospodarczego miał model opracowany przez Roberta Solowa. Model ten wyjaśnia, w jaki sposób wzrost zasobów kapitału, wielkości zastosowanej w produkcji siły roboczej oraz postęp w dziedzinie technologii oddział...

Model AD-AS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2751

Model AD-AS Zanim wprowadzimy pojęcie zagregowanego popytu najpierw warto przypomnieć sobie pojęcie samego popytu. Otóż stronę popytu w gospodarce reprezentują konsumenci krajowi i zagraniczni. Decydują się oni nabyć w określanym czasie pewne wielkości dóbr i usług w zależności od poziomu cen w gos...

Konspekt z zajęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

dr Alina Naruniec Konspekt wykładów z makroekonomii Zakres tematyczny kolokwium makro 2: 8. Bank centralny i polityka monetarna 9. Inflacja i jej skutki 10. Bezrobocie 11. Koniunktura gospodarcza 12. Handel międzynarodowy i polityka handlowa 13. Międzynarodowy system walutowy i finanse międ...