Politechnika Warszawska - strona 350

Wykład - zasady ekonomii strony podażowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

Zasady ekonomii strony podażowej : to ekonomia przeciwstawiająca się popytowym ujęciom keynsizmu, ale sugerująca pozostawienie jakiegoś miejsca dla aktywnej polityki gospodarczej państwa za główne źródło trudności gospodarczych uznaje - og...

Produktowa i dochodowa definicja PKB - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Wartość wytworzonych dóbr i usług finalnych oblicza się, odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji. W skali przedsiębiorstwa jest to więc wartość dodana, a PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarujące. Zgodnie z tym od stron...

Różnica między PKB a PNB - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3458

Produkt Krajowy Brutto (PKB) (ang. GDP - Gross Domestic Product) (ekon.) to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych ...

Popyt i Podaż zagregowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1778

Popyt zagregowany (inaczej popyt globalny) (AD = C + I + G) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje skłonność do zakupu (jednakże tu bez rozgraniczania na dobra) w zależności od wielkości ...

Inflacja popytowa i kosztowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Inflacja popytowa - zjawisko spadku siły nabywczej pieniądza (wzrostu cen w gospodarce), zachodzące gdy podaż pieniędzy na rynku przekracza wartość towarów i usług. W sytuacji wzrostu ilości pieniądza na rynku cena równowagi między popyte...

Inflacja bazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Inflacja bazowa obrazuje długookresowy trend kształtowania się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, będącego miarą inflacji. Ilustruje ona kształtowanie się zmian cen po wyeliminowaniu wahań o charakterze sezonowym oraz wahań powstałych wskutek przejściowych szoków podażowych. W porównani...

Inflacja utrudnia wzrost gospodarczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wysoka inflacja utrudnia współpracę z zagranicą, dlatego, że popyt na rynku krajowym jest wysoki(praktycznie nieograniczony), wymagania nabywców zerowe, więc produkty łatwo się sprzedają po wysokich cenach; producenci rezygnują z eksportu, partnerzy zagraniczni niechętnie wchodzą w układy gospodarcz...

Teorie dotyczące krzywej Phillipsa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Philips - skonstruował krzywą o nachyleniu ujemnym, z której wynika iż można zmniejszyć inflację, ale jedynie kosztem wzrostu bezrobocia i odwrotnie. Krzywa ta wskazuje, iż cele takie jak: zmniejszenie inflacji i ograniczenie bezrobocia są dla siebie przeciwstawne. W realnym świcie można osiągną alb...

Rodzaje podatków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Rodzaje podatków: Kryterium przedmiotu opodatkowania : przychodowe dochodowe majątkowe od wydatków ( konsumpcyjne ) Kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku : bezpośrednie pośrednie Kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd : państwowe samorządowe...

Wzrost i rozwój gospodarczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Wzrost gospodarczy - zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim - mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem wzrostu jest nasza praca. ...