Politechnika Warszawska - strona 298

Płyty warstwowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Płyty warstwowe Współcześnie produkowane płyty warstwowe są kompletnie wykończonymi pre­fabrykatami, stosowanymi jako osłony ścienne i dachowe budynków oraz hal. Oprócz roli osłonowej i konstrukcyjnej (przenoszenie obciążeń od śniegu i wia­tru) płyty te spełniają wymagania cieplno-wilgotnościowe, a...

Parametry geometryczne kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3339

Parametry geometryczne kratownic Na rysunkach 6.6f i g pokazano kratownice z załamanymi pasami górnymi i dolnym. Umożliwia to ukształtowanie, ustroju odpowiednio do jego wytężenia przez zmianę wysokości konstrukcyjnej kratownicy. Kratownice (ry...

Pełnościenne rygle dachowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4466

Pełnościenne rygle dachowe Kształtowanie poprzeczne i podłużne rygli pełnościennych Rygle układów poprzecznych hal są przede wszystkim dźwigarami obciążonymi poprzecznie do swej osi podłużnej. Są to obciążenia od ciężaru własnego rygla i osło...

Pionowe stężenia podłużne słupów hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3801

Pionowe stężenia podłużne słupów hal Pionowe stężenia podłużne hal umieszcza się w linii slupów głównych, w kie­runku podłużnej osi obiektu. Zapewniają one przede wszystkim stateczność pła­skich poprzecznych układów głównych wzdłuż osi podłużnej

Połączenia niespełniające wymagań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

Połączenia niespełniające wymagań dotyczących połączeń sztywnych lub no­minalnie przegubowych Połączenia niespełniające wymagań dotyczących połączeń sztywnych lub no­minalnie przegubowych należy traktować jako podatne. Nośność obliczeniowa Mj,Rd połączeń podatnych powinna być nie mniejsza niż wyzna...

Podporowy węzeł dolny kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4193

Podporowy węzeł dolny kratownic Podporowy węzeł dolny kratownicy (ze ściskanym pasem dolnym —rys. 6.27a) jest połączony ze słupem w styku doczołowym. W celu ułatwienia montażu w sty­ku tym zastosowano „stołeczek". Rozciągane pasy górne wiązara...

Podstawa słupa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2219

Podstawa słupa Podstawa słupa (nazywana również stopą) jest dolną jego częścią, której głównym zadaniem konstrukcyjnym jest przekazanie obciążeń z trzonu na fun­dament. Elementy składowe podstawy „zamykają" od dołu i usztywniają trzon słupa. Ponadto konstrukcja podstawy umożliwia właściwe usta...

Poprzeczne układy nośne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

Poprzeczne układy nośne o słupach połączonych przegubowo z fundamentem Poprzeczne układy nośne o słupach połączonych przegubowo z fundamentem stosuje się najczęściej w halach wysokich, o pełnościennych przekrojach słupów i rygli (por. rys. l.lOb i c). Przekroje poprzeczne słupów są najczęściej dwut...

Projektowanie stężeń pionowych w linii słupów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Projektowanie stężeń pionowych w linii słupów Projektując stężenia pionowe w linii slupów (por. rys. 1.34c, d), należy uwzględnić, iż niektóre krzyżulce są ściskane (z uwzględnieniem wyboczenia). Prowadzić to może do zwiększonego zużycia materiału. Stąd też częściej stosuje się stężenia z wy kratow...

Przekroje poprzeczne prętów kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059

Przekroje poprzeczne prętów kratownic Dobór przekrojów poprzecznych prętów jest ważnym czynnikiem w procesie kształtowania konstrukcyjnego kratownic, kiedy to uwzględnia się wymagania nie tylko statyczno-wytrzymalościowe, ale także dotyczące technologii wykonania węzłów oraz trwałości i niezawodnoś...