Politechnika Warszawska - strona 296

Moment zginający i duże siły osiowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

Moment zginający i duże siły osiowe Jeśli wpływ momentu zginającego jest mały, to słupom ściskanym mimośro-dowo nadaje się przekrój podobny do przekroju słupów ściskanych osiowo (sto­suje się przekroje „zwarte", np. rurowe, dwuteowniki HEB...

Naroża trójramienne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Naroża trójramienne Naroża trójramienne (ram wielonawowych) słupów wewnętrznych układów poprzecznych hal projektuje się według takich samych zasad, jakie obowiązują w przypadku naroży dwuramiennych. Na rysunku 7.14 pokazano przykłady konstrukcji spawanych węzłów kaleni­cowych ram pełnościennych o ...

Nośność graniczna przekrojów prętów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

Nośność graniczna przekrojów prętów Proporcje geometryczne ściskanych części składowych przekrojów poprzecznych (półek i środnłków) elementów zginanych, ściskanych, zginanych i ściskanych sprawiają, iż w granicznych stanach wytężenia ich ścieżki równowagi (np. zależ­ność obciążenie-przemieszczenie)...

Obciążenia stałe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Obciążenia stałe Obciążenia stałe działające na konstrukcję pochodzą zarówno od elementów no­śnych hali, jak i jej osłon oraz wyposażenia (płatwi, stężeń, rygli dachowych i ściennych, płyt ściennych i dachowych, okien, świetlików itp.). Parametry o...

Obciążenie śniegiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Obciążenie śniegiem Obciążenie śniegiem, które należy przyjmować w obliczeniach, jest przedmio­tem PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śnie­giem" [91]. Wartości obciążenia śniegiem ustalono na podstawie długoletnich pomiarów opadów w poszczególnych regionach kraju ...

Obciążenie suwnicami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3836

Obciążenie suwnicami Zasady przyjmowania obciążeń przekazywanych na budowlę przez urządzenia transportowe podano w PN-86/B-02005 „Obciążenia budowli. Obciążenie suw­nicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami" [90], Przemies...

Obciążenie wiatrem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2261

Obciążenie wiatrem W obliczeniach statycznych obiektów budowlanych ich obciążenie wiatrem przyj­muje się według PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Ob­ciążenie wiatrem" [92]. Obciążenie budowli wiatrem zależy od wielu czynników takich jak region klimatyczny, podstawowa prędko...

Obliczenia statyczne pionowych podłużnych stężeń dachów - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Obliczenia statyczne pionowych podłużnych stężeń dachów Stężenia pionowe podłużne stosuje się w halach z kratowymi ryglami dachowy­mi. Służą one między innymi do zapewnienia prawidłowego wzajemnego usta­wienia wiązarów podczas montażu (zabezpieczają kratownice przed skręceniem, pochyleniem lub wywr...

Obliczenia statyczne pionowych stężeń podłużnych słupów hal - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3507

Obliczenia statyczne pionowych stężeń podłużnych słupów hal Pionowym stężeniom podłużnym słupów hal można przyporządkować schemat statyczny wspornika kratowego lub portalowej ramy kratowej bądź pełnościen-nej, obciążonej siłami poziomymi od wiatru, suwnic, a także pochodzącymi od imperfekcji geomet...

Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2730

Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych Poziome stężenia połaciowe podłużne są usytuowane w płaszczyźnie pasa górne­go lub dolnego rygli głównych ustrojów nośnych (por. rys. 1.29). W przypadku gdy stanowią podpory słupów pośrednich, prze...