Politechnika Warszawska - strona 263

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

1. Wymień przynajmniej dwa rodzaje gruntów sypkich i trzy rodzaje gruntów spoistych. 2. Naszkicuj przybliżony przekrój ściany szczelnej stalowej typu,, Larssena”. 3. Jakie warunki pozwalają na wykonanie ławy fundamentowej z betonu? 4. Jakie materiały tworzą mieszankę betonu cementowego? 5. Kiedy...

Chemi analityczna-pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Kajest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowiedn...

Alkacymetria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 903

ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta – dokładne ustalanie stężenia titranta z użyciem substancji podstawowej. Buforem pH i buforem potencjału – roztwór słabego kwasu i słabej soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniające się przy rozcieńczaniu i dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów lub...

Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3-oparcowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Tadeusz Plichta
 • Modyfikacja i przetwórstwo polimerów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3 W.A. Castroa, , , V.H. Zapataa, R.A. Vargasa and B.-E. Mellanderb aDepartamento de Física, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali, Colombia bPhysics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, 41296 Göteborg, Sweden Received...

Aprobaty i certyfikaty techniczne-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Aprobaty i certyfikaty techniczne Wyroby innowacyjne wprowadzane do prakty­ki muszą uzyskać aprobatę techniczną. Doty­czy to także wyrobów, które stanowią powsta­jące na budowie części obiektów, będące po­wtarzalnym, ale nieznormalizowanym rozwią­zaniem technicznym. Jest to szczególnie istot­ne, gd...

Automatyczne niwelatory laserowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Automatyczne niwelatory laserowe Do wyko­nywania prac niwelacyjnych o dokładnościach wymaganych przy robotach budowlanych po­wszechnie stosuje się automatyczne niwelatory laserowe (rys. 4.24). Podstawowe zalety tych in­strumentów to: — automatyczne poziomowanie w zakresie ±10°, — obejmowanie swym...

Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusz­towań drewnianych Sprawdzanie wymiarów rusztowa­nia polaga na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiarni PN-B-03163-2:1998. W zależności od rodzaju

Bezpieczeństwo użytkowania-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Bezpieczeństwo użytkowania §292.1. Wejścia do budynku o wysokości po­wyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mają­cego pomieszczenia przeznaczone na pobyt lu­dzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokośc...

Model matematyczny układu statycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Model matematyczny układu statycznego - sformalizowany model układu, którego przebiegi sygnałów są niezależne od czasu Własności obiektu statycznego: Między wyjściami a wejściami obowiązuje zależność funkcyjna bez czasu: Y=F(U, Z) Charakterystyka statyczna jednoznacznie opisuje układ statyczny,

Ocena sterowalności i obserwowalności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Ocena sterowalności i obserwowalności (na podstawie analizy postaci kanonicznej równania stanu i równania wyjścia) Warunek sterowalności: Warunkiem koniecznym i dostatecznym (wystarcza...