Politechnika Warszawska - strona 250

Polityka transportowa UE - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Polityka transportowa UE Polityka transportowa - jest nauką prakseologiczną o celach i metodach działania w transporcie. Celem polityki UE jest wyeliminowanie barier na granicach, prace nad wdrożeniem zasad wspólnego rynku w sektorze transportu czyli otwarcie krajowych rynków na konkurencję zagrani...

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Rach. zysków i strat (wariant porównawczy) Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: Przychód ze sprzedaży produktów. Zmiana stanu produktów Przych. ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytw. świadczeń na własne potrzeby jednostki. Koszty działalności operacyjnej Wart. sprzedanych prod. i ...

Rynek w pojęciu ekonomicznym i popyt - omówienie testu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

Rynek w pojęciu ekonomicznym: centralny plac w małym miasteczku, sytuacja nieograniczonego dostępu do dóbr przy zerowej cenie na nie, wzajemna gra popytu (konsumentów) i podaży (sprzedawców), która każdorazowo przesądza o ilości wytworzonych dóbr i cenie, po jakiej są one sprzedawane; zespół waru...

Wielkość elastyczności dochodowej - pary dóbr komplementarnych - omówi...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Wielkość elastyczności dochodowej popytu na pasażerskie przewozy lotnicze zawiera w sobie informację: a) na ile popyt na te przewozy zmienia się wraz ze zmianą cen biletów na nie, przy niezmienionych pozostałych warunkach (celeris paribus), b) na ile popyt na te przewozy zmienia się wraz ze zmianą...

Środki transportu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Środki transportu zaliczamy do: majątku trwałego, majątku obrotowego, majątku ruchomego, nieruchomości. Amortyzacji nie podlega (więcej niż jedna odpowiedź): a). właśnie wybudowany wolnostojący budynek, w którym firma X ma siedzibę, b). grunt, na którym stoi budynek siedziby firmy X, c). nowy...

Koszty stałe i system biletów okresowych - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Koszty stałe w przedsiębiorstwie transportu lotniczego (więcej niż jedna odpowiedź): a). stanowią tę część kosztów, która ulega zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji, b) stanowią tę część kosztów, która nie ulega zmianie w pewny...

Fracht i swobodne kształtowanie cen w transporcie - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

co to jest fracht: a). zryczałtowana opłata za wykonanie zleconej usługi transportowej, b). cena za 1 wozokm ogółem, c). cena za 1 wozokm przebiegu lądowego, d). cena za usługę przewozową, funkcjonująca wyłącznie na rynku przewozów drogą morską....

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa i deficyt - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Bezwzględnym wymogiem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest (więcej niż jedna odpowiedź): zarejestrowanie działalności, wypracowanie zysku, uzyskanie finansowania kapitałem obcym (np. kredytem) finansowanie wyłącznie kapitałem własnym, wypłata dywidendy, coroczne inwestowanie w odnowienie sprzę...

Rachunek zysków i strat - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Informacje o zysku lub stracie osiągniętej z poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstw uzyskamy w: rachunku przepływów pieniężnych, bilansie, rachunku zysków i strat. Optymalny poziom kapitałów obcych w strukturze majątku przedsiębiorstwa: wynosi 0%, wynosi 50%, wynosi 75%, wynosi...

Inwestycje i odsetki - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Inwestycją nie jest: a). zakup nowego samochodu ciężarowego w rodzinnej firmie wykonującej przewozu drogowe, b). remont drogi wykonany przez jej zarządcę, c). budowa autostrady, d). zakup nowego samochodu służbowego dla szefa firmy, ...