Politechnika Warszawska - strona 249

Fundusze europejskie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Fundusze europejskie Fundusze strukturalne UE - pomoc najemnej uprzywilejowanym regionom i grupom społecznym. Środki te pobudzają lub uzupełniają inwestycje wykonywane przez władze krajowe i regionalne oraz sektor prywatny. 25% wkładu krajowego Fundusze spójności - współfinansuje projekty w dziedz...

Inwestycje - omówienie - Wskaźnik IRR

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

INWESTYCJE Inwestycje - nakłady poniesione na stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego: znaczna wielkość nakładów, jednorazowe wydatkowanie, wydłużony okres osiągalnych dzięki inwestycji korzyści Działalność inwestycyjna - ogół procesów gospodarczych, związanych z całkowitą...

Kapitał firmy Pasywa i Aktywa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Kapitał firmy Pasywa i Aktywa Aktywa - majątek przedsiębiorstwa: trwały (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe

Koszty zewnętrzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Koszty zewnętrzne Koszty zewnętrzne - to ujemne efekty zew., które obejmują koszty zużycia infrastruktury, koszty ekologiczne, koszty społeczne, koszty kongestii Efekty zew. - produkcyjne (możliwość produkcyjna jednej firmy zależy od decyzji innej firmy lub konsumenta) i konsumpcyjne (konsumpcja j...

Koszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Koszty Koszty rodzajowe - dla t. drogowego: wynagrodzenia za płacę, diety kierowców, paliwo, smary, amortyzacja i leasing pojazdów, naprawy, remonty, ogumienie Koszty rodzajowe dla PKP Ca...

Mierniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

Mierniki Mierniki - wzorce jednostkowe służące liczbowej charakterystyce przedmiotów i zjawisk, ściśle określone pod względem treści. Służą porównaniu zjawisk i określeniu wzajemnych związków między nimi. W przedsiębiorstwie pełnią funkcję informacyjną, wspomagają proces decyzyjny. Rodzaje miernik...

Ocena bieżącej działalności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Ocena bieżącej działalności. FINANSE - gromadzenie, podział i wydatkowanie zasobów pieniężnych Działalność ta jest objęta ewidencją księgową oraz sprawozdawczością (bilans, rach. wyników) Na koniec okr. sprawozdawczego (najczęściej roku) sporządzany jest bilans. Jest on jednocześnie bilansem otwa...

Ogólna postać bilansu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

OGÓLNA POSTAĆ BILANSU: Aktywa: Majątek trwały. Rzeczowy majątek trwały Wart. niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały Majątek obrotowy. Zapasy Należności i rozliczenia Papiery wartościowe przezn. do obrotu Środki pieniężne Rozliczenia międzyokresowe (czynne) Pasywa: Kapitał własn...

Ekonomika transportu - definicje (podaż, popyt)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

Podaż i Popyt Popyt - ilość dobra, którą nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny Podaż - ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować (sprzedać) przy różnym poziomie ceny Wielkość podaży usług tr. - zależy od wielkości i jakości czynników produkcji: środków trwałych i obrotowych, ...

Ekonomika transportu - pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 812

Ekonomika - pojęcia Transport - techniczne, organizacyjne i ekonomiczne wydzielone z innych czynności, celowe przemieszczanie wszelkich ładunków i osób Transport - jako dział gospodarki narodowej obejmuje ogół środków i czynności bezpośrednio lub pośrednio warunkujących dokonanie procesów transpor...