Politechnika Warszawska - strona 248

Udostępnianie akt - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Udostępnianie akt - art. 73 i 74 k.p.a. Prawa strony związane z udostępnianiem akt, to jedne z najważniejszych praw strony w postępowaniu administracyjnym. 1. Strona ma prawo do: przeglądania akt sprawy w każdym czasie, zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu, sporządzan...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Zawieszenie postępowania 1. Obligatoryjne zawieszenie postępowania (art. 97 § 1): 1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachod...

Właściwość - przykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Ustal organ właściwy w sprawie uzyskania stosownego zezwolenia na budowę domu jednorodzinnego ? USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z ...

Właściwość - przykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Zadanie: Ustal organ właściwy w sprawie przekształcenia przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Wołomin, zabudowanego budynkiem jednorodzinnym we własność na rzecz tej osoby. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytk...

Właściwość - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ZADANIE: Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na kartce, wskaż organ właściwy w sprawie nakazu rozbiórki niewykończonego i nieużytkowanego lotniska cywilnego nie...

Amortyzacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Amortyzacja Środki trwałe - aktywa materialne działające na korzyść przedsiębiorstwa, które nie zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym ani w ciągu roku. Zalicza się do nich: nieruchomości (grunty, budynki, budowle, lokale, inne obiekty inż...

Analiza finansowa i wskaźnikowa przedsiębiorstw - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Analiza finansowa i wskaźnikowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa - podstawą są sprawozdania finansowe: 1. Bilans (pokazuje stan majątku i źródła finansowania - pasywa i aktywa) 2. Rachunek zysków i start (pokazuje w ujęciu księgowym zmiany poszczególnych elementów, tzn przychodów i kosztów, skład...

Ceny w transporcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

CENY W TRANSPORCIE (TARYFY) Cena zależy od - w skali makro (relacja popyt/podaż, cenowa elastyczność popytu, sytuacja konkurencyjna na rynku, stopień integracji państwa) w skali mikro (poziomu kosztu - wielkość masy towarowej, o...

Ekonomika transportu - definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

WARTOŚĆ - współtworzona w skutek zużywania produkcji. Dzięki używaniu czynników wytwórczych następuje ich zatrzymanie i tworzy się wartość. WARTOŚĆ UŻYTKOWA tego produktu - zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb. DZIAŁALNOŚĆ NIEPRODUKCYJNA - oświata, służba zdrowia, administracja - nie mają ...

Ekonomika transportu - Fazy projektu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Fazy projektu: identyfikacja projektu - gdzie i w jakim stopniu należy wykorzystać zasoby analiza projektu - ocena wielkości nakładów i wyników. podejmowanie decyzji - ustalenie, czy należy wykorzystać zasoby dla osiągnięcia określonych wyników realizacja - wykorzystanie zasobów przewidzianych w...