Politechnika Warszawska - strona 247

Postępowanie administracyjne - Odpowiedzi do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Grupy poniedziałkowe: Zad. 1 Panu Anatolowi G. przysługują: - skarga do WSA, - wniosek o wznowienie postępowanie na podst. Art. 145 § 1 pkt 3. Zad. 2 Panu Z po powrocie do kraju przysługuje złożenie odwołania, gdyż od dnia uznania decyzji za doręczoną do momentu powrotu pana Z do kraju ni...

Postępowanie administracyjne - podanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

1. Organ administracji publicznej doręcza pisma: d. za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 2. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyję...

Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Środki i postępowanie odwoławcze Dwa systemy weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych: 1. System środków prawnych - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest na wniosek, 2. System środków nadzoru - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest z urzędu Środek prawny - instytucja procesowa (ins...

Postępowanie administracyjne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

1. Organ administracji publicznej doręcza pisma: d. za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 2. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyję...

Postępowanie administracyjne - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1806

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...

Postępowanie administracyjne - skypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 455

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...

Postępowanie administracyjne - strona

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 735

STRONA 1. Cechy konieczne strony w dowolnym postępowaniu administracyjnym Stroną mogą być (art. 29 kpa): osoba fizyczna - człowiek, osoba prawna - Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną określając moment czasowy z upływem, którego jednostki te uzyskują...

Sylabus - Postępowanie administracyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne + postępowanie egzekucyjne w administracji Wykładowca: Prof. dr hab. Edward Warzocha Typ przedmiotu: Obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy Program: Administracja Grupa: Obowiazkowe Wydziałowy kod: brak Semestr: 4 Punkty ECTS: 8 Lic...

Postępowanie administracyjne - terminy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

TERMINY 1. Rodzaje ze względu na skutki uchybienia danemu terminowi: zwykłe (instrukcyjne) - uchybienie nie powoduje żadnych negatywnych skutków ani dla czynności dokonanej z uchybieniem terminu ani dla podmiotu, który mu uchybił np. miesięczny na załatwienie sprawy, 7-dniowy termin na przekazania...

Tryby nadzwyczajne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych ZAGADNIENIA OGÓLNE I. Instytucje umożliwiające zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych: 1) wznowienie postępowania (art. 145 § 1), 2) uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 lub art. 155, 3) stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156 § 1), 4) uch...