Politechnika Warszawska - strona 199

Ruchu pieszy i rowerowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Skrajnie ruchu pieszego i rowerowego Skrajnia ruchu pieszego i rowerowego ma kształt prostokąta (rys. 4.14). Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżka rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m. Szerokość chodnika nie powinn...

Ogólna charakterystyka skrajni - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2513

Skrajnie ruchu Ogólna charakterystyka skrajni Wyznaczenie niezbędnej przestrzeni pod obiektem przeprowadzającym mch nad trasą komunikacyjną i przestrzeni na obiekcie wymaga znajomości skrajni. Rozróż­nia się dwa rodzaje skrajni: - skrajnie taboru, - skrajnie budowli. Skrajnia taboru oznacza wym...

Skrajnie rzeczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2716

Skrajnie rzeczne (żeglugi) Skrajnia rzeczna ma kształt prostokąta, a jej wymiary zależą od klasy śródlądowej drogi wodnej. Śródlądowe drogi wodne klasyfikuje się wg wielkości statków lub zestawów pchanych, jakie mogą być dopuszczone...

Skrajnie tramwajowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Skrajnie tramwajowe Wymiary skrajni tramwajowej podaje norma [35]. Wyróżniono dwie skrajnie bu­dowli: - dla toru 1435 mm (rys. 4.15), - dla toru 1000 mm (rys. 4.16). Poza wymienionymi skrajniami budowli ciągłych, wprowadzono również skraj­nie budowli punktowych. Rozstaw normalny torów na torowi...

Spiętrzenie wody przed mostem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1897

Spiętrzenie wody przed mostem Zabudowanie koryta cieku rzeki powoduje z reguły zwężenie jego przekroju oraz zmiany w warunkach przepływu. W efekcie następuje zwiększenie prędkości prze­pływu wody oraz spiętrzenie wody przed mostem. Wartość spiętrzenia zależy przede wszystkim od geometrii cieku i pr...

Stężenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3311

Stężenia Zadaniem stężeń jest zapewnienie współpracy poszczególnych elementów, składa­jących się na przęsło, zabezpieczenie ich przed skutkami oddziaływań poziomych oraz zapewnienie stateczności konstrukcji całego przęsła. Stężenia są istotnym ele...

Stadia i zakres dokumentacji projektowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Stadia i zakres dokumentacji projektowej Projekt przejścia mostowego może być związany z budową nowej trasy komunikacyj­nej lub dotyczyć wymiany istniejącej konstrukcji na nową, jeśli parametry dotychcza­sowej nie spełniająjuż aktualnych wymagań (np. co do nośności czy

Stal dla konstrukcji żelbetowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Stal dla konstrukcji żelbetowych Dla konstrukcji żelbetowych istotne są cechy stali zbrojeniowych: wytrzyma­łość na rozciąganie (ft) granica plastyczności stali (fy)t ciągliwość stali (wydłużal-ność plastyczna), rodzaj powierzchni, spawalność, ...

Stal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Stal O trwałości stali decyduje przede wszystkim odporność na korozję. Trwałość stali zbrojeniowej i sprężającej zapewnia przede wszystkim odpowiednia otulina betonu i materiały iniekcyjne wypełniające kanały kablowe czy rury osłonowe. W uzasad nionych przypadkach stosuje się dodatkowe zabezpieczen...

Stan graniczny nośności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

Stan graniczny nośności Dla dowolnej konstrukcji mostowej lub jej części należy przede wszystkim zapew­nić stateczność położenia w każdej fazie budowy i użytkowania. Konstrukcję bądź element traktuje się zwykle jako bryłę sztywną i sprawdz...