Politechnika Warszawska - strona 195

Płyta pomostowa obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

Płyta pomostowa Dominującym obciążeniem płyt pomostowych jest obciążenie użytkowe - obciąże­nie taborem lub tłumem pieszych. Obciążenie to wywołuje z reguły ponad 80% całkowitych sił wewnętrznych (nie dotyczy przypadków, gdy na płycie pomostowej znajduje się gruba warstwa materiałów niekonstrukcyjn...

Płyta pomostowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645

Płyta pomostowa Płyta pomostowa, poza mostami kolejowymi, z pomostem otwartym występuje za­wsze, chociaż niekiedy jej funkcję pełni płyta, będąca głównym elementem kon­strukcyjnym przęsła (mosty płytowe). Podłużnice i poprzecznice stanowią natomia...

Parcie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2275

Parcie gruntu Ogólne zasady obliczania parcia gruntu Parcie gruntu uwzględnia się w obliczeniach wszystkich elementów konstrukcji, mających styczność z gruntem: - przyczółków, - filarów mostów, - ścian oporowych. Wartości parcia gruntu należy ustalać na podstawie oceny właściwości fizycz­nych ...

Parcie lodu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Parcie lodu Parcie lodu należy uwzględniać przy obliczaniu podpór i izbic, usytuowanych w nurcie rzek lub na terenach zalewowych. Dotyczy to również rusztowań usytu­owanych w rzekach, jeśli ok...

Parcie wiatru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

Parcie wiatru Podany w normie [33] sposób obliczania wpływu parcia wiatru na konstrukcje mos­towe dotyczy typowych mostów, które nie są w sposób szczególny narażone na wpły­wy parcia takie jak np. mosty wiszące czy podwieszone. W tych przypadkach obo­wiązująca jest norma ogólnobudowlana. Tego typu ...

Parcie wody i wypór wody - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Parcie wody i wypór wody Dla gruntu nasyconego wodą, konstrukcję obciąża się parciem hydrostatycznym wody niezależnie od parcia ziemi. Skutki parcia hydrostatycznego superponiijemy z par­ciem gruntu, odpowiednio uwzględniając w oblic...

Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 364

Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym Kształt obiektu w planie i profilu jest podporządkowany parametrom technicznym trasy komunikacyjnej umiejscowionej na obiekcie (rys. 1.7, 1.8). Dotyczy to takich parametrów, jak: dopuszczalne promienie łuków poziomych i pionowych, dopusz­czalne pochyl...

Położenie mostu w planie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Położenie mostu w planie W mostach bez zasypki ziemnej z pomostem opartym na dźwigarach widok z góry będzie ograniczała linia gzymsów przęseł, skrzydełek przyczółków i urządzenia dy­latacyjne, jeżeli zostały zamontowane, a następnie obrys rzutu, krawędzi korpusu ziemnego na płaszczyznę poziomą. Naj...

Podłużnice i poprzecznice obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

Podłużnice i poprzecznice Udział ciężaru stałego w obciążeniu podłużnie i poprzecznie może być wyraźnie większy niż w przypadku płyt pomostowych. Wyjątek stanowią podłużnice i po­przecznice w mostach kolejowych z tzw. pomostem otwartym, w których obciąże­nie od taboru jest dominujące. Na obciążeni...

Podpory obiektów mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2688

Podpory obiektów mostowych Zasady kształtowania podpór obiektów mostowych zależą od rodzaju podpory (przy­czółek, podpora pośrednia), systemu konstrukcyjnego przęseł (belkowe, rozporo­we, wiszące), charakteru przeszkody czy rodzaju materiału konstrukcyjnego. Naj­częściej podpory, a szczególnie przy...