Politechnika Warszawska - strona 191

Kategorie geotechniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Kategorie geotechniczne O zakresie niezbędnych badań i formie dokumentacji geologicznej decyduje m.in. kategoria geotechniczna obiektu. Wyróżniono trzy kategorie geotechniczne: Kategoria 1 - małe i proste budowle z pomijalnym ryz...

Klasy obciążeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

Klasy obciążeń Schemat obciążenia dla wszystkich klas jest identyczny. Natomiast klasy obciążeń są określone przez współczynniki, będące mnożnikami, przez które mnoży się war­tości obciążenia schematu podstawowego, oznaczonego jako klasa „0". Klasę ob­ciążenia oznaczono literą k, natomiast mno...

Klasyfikacja mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2597

Klasyfikacja mostów Mostowe obiekty inżynierskie, popularnie zwane mostami, mogą pełnić różnorakie funkcje, być zlokalizowane nad różnego typu przeszkodami, mieć odmienną kon­strukcję i być wykonane z wielu rodzajów materiałów. Z różnych możliwych kryte­riów klasyfikacji, dla użytkownika obiektu na...

Klasyfikacja obciążeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2233

Klasyfikacja obciążeń Obciążenia działające na mosty można podzielić na obciążenia stałe: ciężary własne konstrukcji, ciężar wyposażenia, parcie gruntu oraz obciążenia zmienne: obciążenie taborem, parcie wiatru lub kry. Swego rodzaju obciążeniem zmiennym są siły wy­wołane tarciem, zmianami temperat...

Krawężniki kapy chodnikowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1869

Krawężniki kapy chodnikowe Krawężnik jest elementem oddzielającym jezdnię od chodnika, jednym z jego istot­nych funkcji jest zabezpieczenie przed wjeżdżaniem pojazdów na chodnik (rys. 5.28). W związku z tym, jeśli między

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego pomostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego pomostu Kształt przekroju poprzecznego obiektu mostowego dobiera się w zależności od funk-_cji komunikacyjnej, jaką ma pełnić (obiekt drogowy, kolejowy, tramwajowy, kładka, ruch mieszany) oraz wymaganej przepustowości. O przepustowości decyduje liczba pasów ...

Kształt przekroju poprzecznego mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Kształt przekroju poprzecznego mostu. Konstrukcja pomostu Kształt przekroju poprzecznego mostu ma ścisły związek z wymaganiami komuni­kacyjnymi spełnianymi przez obiekt. O kształcie przekroju poprzecznego pomostu decyduje przeznaczenie obiektu (obiekt drogowy, kolejowy, tramwajowy,

Lokalizacja i kształtowanie trasy przejęcia mostowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Lokalizacja i kształtowanie trasy przejścia mostowego Przejście mostowe, jako element trasy komunikacyjnej, zarówno co do lokalizacji jak i kształtu musi być zawsze podporządkowane trasie komunikacyjnej, w ciągu której się znajduje. Jeśli w przypadku małego obiektu inżynierskiego, zarówno jego loka...

Lokalne rozmycie przy podporach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Lokalne rozmycie przy podporach Lokalne rozmycie przy podporach jest natomiast efektem zaburzeń spowodo­wanych pojawieniem się w przekroju cieku przeszkody. Z tego też względu bardzo istotne jest prawidłowe usytuowanie filara w przekroju cieku i nadanie mu odpo­wiedniego kształtu, by zaburzenie prz...

Masywne filary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Masywne filary Masywne filary w nurcie rzek mogą być konstruowane z betonu niezbrojonego o przekroju opływowym dostosowanym do przepływu wody przy pochyleniu ścian w granicach 20:1 - 60:1. Przy znacznej wysokości, dla zmniejszenia ciężaru, prze­krój może być zmieniony powyżej wielkiej wody np. na ż...