Politechnika Warszawska - strona 181

Metody badań w aparacie trójosiowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Metody badań w aparacie trójosiowym Badania w aparacie trójosiowego ściskania, szczególnie w budownictwie wodnym, przeprowadza się wg jednej z trzech niżej podanych metod, różniących się sposobem obciążania i odwadniania (drenowania) próbki [2, 3, 12, 20, 28, 55, 92]: Metoda Q (quick) lub Uli (unc...

Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1596

Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów Wykopy mogą być wykonywane sposobem ręcznym, ręczno-mechanicznym lub mechanicznym. Pracę ręczną stosuje się obecnie tylko w razie bardzo małego zakresu robót ziemnych i przeważnie w gruntach kategorii I-IV (tab. 13.1). Wykonywanie wykopu składa się z ...

Metody określenia zagrożenia osuwiskami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Metody określenia zagrożenia osuwiskami Rozpoznanie geomorfologiczne Znajomość rzeźby terenu może być pomocna w określaniu stopnia niebezpieczeństwa tworzenia się osuwisk. Dokładne plany sytuacyjne z warstwicami umożliwiają częstokroć — na podst...

Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych pochodzenia glacjalnego i rzecznego Grunty pochodzenia giacjalnego (lodowcowego) występują w Polsce na obszarze zlodowaceń (rys. 2.8 i 14.5). Miąższość tych utworów na północy Polski przekracza 2(X) m (rys. 14.3). Są to

Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych - wykład - Ił

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych Do obszaru grantów osadowych niezdiagenezowanych należą grunty obszaru 007 oraz 008. Grunty obszaru 007 są to utwory pochodzenia jeziornego z okresu trzeciorzędowego pliocenu, a mianowicie iły plioceńs...

Obszary skał osadowych zdiagenezowanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Obszary skał osadowych zdiagenezowanych Skały osadowe obszaru 002 należą do skał starszych formacji geologicznych paleozoicznych i mezozoicznych. Są to piaskowce różnych odmian i zlepieńce. Skały te pokryte są przeważnie zwietrzeliną o różnym składzie granulometrycznym. Skały osadowe obszaru 003 w...

Odpady paleniskowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

Odpady paleniskowe Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem powoduje powstawanie stałych produktów spalania, jakimi są popioły lotne i żużle elektrowniane nazywane odpadami paleniskowymi. W Polsce na składowiskach do tej pory (1999 r.) nagromadzonych jest ok. 350 min ton od...

Odwodnienie wykopów fundamentowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2331

Odwodnienie wykopów fundamentowych Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop fundamentowy przed napływem wód opadowych, spływających po powierzchni terenu oraz zapewnić od­prowadzenie wód gruntowych, które przesączają się pr...