Politechnika Śląska - strona 307

Source type fields - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Source type fi elds Within a small region, a field is considered to be source-type if there is, as illustrated in a net flux of the field which emerges from that region. The archetypical example of a source-type field is the electrostatic field wh...

Transformation of equations - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Transformation of equations Transforming equations 2.2 and 2.4 to the frequency domain for the sinusoidal steady state gives dV dz = −(R + jωL)I = −ZI dI dz = −(G + jωC)V = −Y V where we have introduced the series impedance and shunt admittance each per unit length Z = R + jX = R + jωL Y =...

Demodulator koherentny - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Demodulator koherentny W praktyce układ demodulatora koherentnego jest rzadziej wykorzystywany do demodulacji sygnału AM - DSB - WC, niż układ detektora obwiedni gdyż wymaga precyzyjnego odtworzenia po stronie odbiorczej pomocniczej fali no- śnej. Wszystkie ewentualne błędy przenoszone są bezpoś...

Filtr Czebyszewa I rodzaju - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Filtr Czebyszewa I-szego rodzaju Charakterystyka filtru Czebyszewa I-szego rodzaju jest rownomiernie falista w paśmie przepuszczania i monotonicznie malejąca w paśmie zaporowym. Na rys. 10.2 przedstawiono przykładową charakterystykę dol...

Moc sygnału SSB - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Moc sygnału SSB Do wyznaczenia mocy posłużymy się definicją wartości średniej sygnału. Dla sygnału SSB - SC w postaci (5.2) otrzymujemy wartość mocy. Dla sygnału SSB - WC (5.8) do łącznej mocy należy dodać jeszcze składnik reprezentujący falę no...

Modulacja SSB - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Modulacja SSB Poszczegolne systemy modulacji amplitudy charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Wśrod cech odgrywających szczegolną rolę jest szerokość pa- sma sygnału zmodul...

Operatory języka M - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Operatory języka M. MATLAB wyrażenie opis x' x † sprzężenie hermitowskie x.' x T transpozycja x / y __ y † _ − 1 x † _ † dzielenie macierzowe w „pra- wo” x \ y x − 1 y dzielenie macierzowe w „lewo” x .* y x ij · y ij mnożenie poelementowe x ./ y x ij /y ij dzielenie poelementowe x .^ y x y...

Prezentacja wynikow - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Prezentacja wynikow. funkcja opis PLOT( args ) osie skalowane liniowo SEMILOGX( args ) oś x skalowana logarytmicznie SEMILOGY( args ) oś y skalowana logarytmicznie LOGLOG( args ) obie osie skalowane logarytmicznie BAR( args ) wykres słupkowy TITLE ( string ) tytuł rysunku XLABEL ( string ) o...

Proces demodulacji - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Proces demodula cji Proces demodulacji polega na przesunięciu widma sygnału niosącego infor- mację z powrotem do pasma podstawowego. W przypadku detekcji synchronicznej detekcja synchroniczna(nazywanej też koherentną) sygnał zmodulowany mnożony jest w odbiorniku przez sy- gnał sinusoidalny, o c...

Wprowadzenie do programu MATLAB Generacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Wprowadzenie do programu MATLAB Generacja i splot Sygnałow MATLAB jest interaktywnym interpreterem języka wysokiego poziomu (tzw. języka M) przeznaczonego głownie do obliczeń numerycznych. MA...