Politechnika Śląska - strona 251

Wykład - Model gazu doskonałego

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

WYKŁAD 4_1 1. Model gazu doskonałego -objętość własna pomijalnie mała: Gazy rzeczywiste - cz.1 Vdostęost ≈ Vcakowita W rzeczywistości załoŜenie nie jest spełnione. Vniedost ≠ 0 4 π(2r )3 przypadająca na dwie cząstki 3 V − Vniedost = Vdost Vniedost = -brak oddziaływań międzycząsteczkowych...

Wykład - Termodynamiczne właściwości gazów rzeczywistych

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

WYKŁAD 4_2 Termodynamiczne właściwości gazów rzeczywistych. 1. Temperatura Boyle’a to dla gazów rzeczywistych temperatura w której  ∂(pv )   ∂z  lim   = 0 ; a poniewaŜ pv=znRT , to lim  = 0 definicja wg Labowitza p →0 p → 0...

Wykład - Przemiany fazowe I-go rodzaju – równanie Clausiusa-Clapeyrona...

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1750

WYKŁAD 5_1 Przemiany fazowe I-go rodzaju – równanie Clausiusa-Clapeyrona. 1. G=f(p,T) - przypomnienie. dG=dH-TdS-SdT dG=dU+pdV+Vdp-TdS-SdT dG=TdS-pdV+pdV+Vdp-TdS-SdT ZałoŜenia: -przemiana pVT jednej ściśle określonej fazy i to przemiana odwracalna - praca tylko objętościowa dG=Vdp-SdT  ∂G...

Wykład - Roztwory, wielkości molowe cząstkowe. prawo Raoulta

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

WYKŁAD 6_1 Roztwory, wielkości molowe cząstkowe. prawo Raoulta. 1. Co to jest roztwór? R. to układ wieloskładnikowy jednofazowy (jednorodny fizycznie i chemicznie). Roztwory bywają gazowe, ciekłe, stałe. 2. Parametry stanu p, T, n1 , n2 ..., ni , ... ns . s – ilość składników, ni – ilość moli i...

Wykład - Warunek równowagi fazowej

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

WYKŁAD 7_1 1. Warunek równowagi fazowej (dla układów jednoskładnikowych było: G α = G β ). α α α β Parametry stanu - p, T, n1 , n α , n3 , n s , n1 , n β , n β , n β . 2 s 2 3 Przemiana to przejście pewnej ilości składnika k (...

Wykład - Równowagi fazowe ciecz-gaz i ciecz-ciecz dla roztworów niedos...

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

WYKŁAD 7_2 Równowagi fazowe ciecz-gaz i ciecz-ciecz dla roztworów niedoskonałych. 1. Mogą być takie układy, gdy dalszy wzrost stęŜenia substancji rozpuszczonej w rozpuszczalniku nie będzie „opłacalny” z punktu widzenia potencjału termodynamicznego. Obszar między lokalnymi minimami funkcji G(x1)...

Wykład - Równowagi fazowe ciecz-ciało stałe

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 455

WYKŁAD 8_1 Równowagi fazowe ciecz-ciało stałe 1. Równowagi fazowe w układach skondensowanych ( ciecze i ciała stałe ). Ciśnienie stałe i duŜe, aby nie było fazy gazowej. Układem czysta substancja stała i jej nasycony roztwór ciekły [np. naftalen

Wykład - Właściwości koligatywne

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

WYKŁAD 8_2 Właściwości koligatywne 1. ObniŜenie pręŜności pary nad roztworem nielotnej substancji – oznaczam ja indeksem 2. „czysty rozpuszczalnik” „roztwór” 0 p 1 = p1 ∗ x 1 ∆p = 0 p1 − p1 = 0 0 p1 − p1 ∗ x 1 = 1 − x1 = x 2 0 0 0 p1 p1 p1 Względne obniŜenie pręŜności pary rów...

Wykład - Dane z tablic - własności reagentów

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

WYKŁAD 9_1 – Równowaga chemiczna Dane z tablic - własności reagentów: Lp NO 2(g ) +51,83 H 2CO (g ) -110,0kJ/mol CO (g ) -137,268kJ/mol 5 H 2( g ) 0 6 C 3H 6 ( g ) +62,59kJ/mol 7 C 2 H 4( g ) +68,11kJ/mol 8 H 2CO (g ) = CO (g ) + H 2(g ) (3) +98,28kJ/mol 4 2C3H 6(g ) = C 2 H 4...

Wykład - Szybkość reakcji chemicznej - definicja

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

WYKŁAD 9_2 Kinetyka chemiczna 1. Szybkość reakcji chemicznej - definicja aA + bB → cC + dD − dn A − dn B + dn C + dn A r= = = = a ∗ V ∗ dτ b ∗ V ∗ dτ c ∗ V ∗ dτ d ∗ V ∗ dτ dn i gdzie νi to współczynnik stechiometr...