Politechnika Śląska - strona 250

Wykład - plany gospodarowania wodami

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 4 PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI: Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW dla osiągnięcia celu są: plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy programy działań. Transponująca zapisy RDW ustawa Prawo wodne również wyróż...

Wykład - monitoring wód powierzchniowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 5 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 4. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozpoznania oddziaływań antropogenicznych obecności w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lube prawdopodobieństwa ich obecności,...

Wykład - precyzja i dokładność metod analitycznych

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1596

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch Wykład 6 PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ METOD ANALITYCZNYCH: a) metoda dokładna i precyzyjna b) metoda precyzyjna ale mało dokładna c) metoda mało precyzyjna ale dokładna d) metoda mało dokładna i mało precyzyjna ZAKRES: przedział między minimalną i...

Wykład - Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1904

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 1 Literatura: 1.Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Danuta Koradecka (Red.) wyd. CIOP (centralny instytut ochrony pracy) 2.Jerzy Olszewski - Podstawy Ergonomii i Fizjologii ...

Wykład - układ-otoczenie

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

WYKŁAD 1_1 1. Układ - otoczenie Układ to część świata, która jest przedmiotem naszych zainteresowań (w danej chwili ). Reszta świata to otoczenie. Układ ma ściśle zdefiniowane granice – niekoniecznie rzeczywiste powierzchnie, czasem tylko powierzchnie pomyślane. UKŁAD IZOLOWANY ∆m=0; ∆U=0 UK...

Wykład - entalpia

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

WYKŁAD 1_2 1.Entalpia przemiany jest funkcją stanu – co z tego wynika? Entalpia przemiany jest sumą zmian entalpii etapów. Bez względu na to, jak róŜne są drogi, ∆H obliczone dla całego procesu jest takie samo. MoŜna drogę realną zastąpić inną, wymyśloną drogą, dla której dostępne są dane....

Wykład - Pojęcie fazy i składnika

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

WYKŁAD 2_1 1. Pojęcie fazy i składnika Faza to taka część układu, która jest jednorodna pod względem fizycznym i chemicznym oraz oddzielona jest od obszarów układu o innych właściwościach powierzchnią. Na powierzchni tej następuje skokowa zmiana właściwości. Przykład 1 - mieszanina ciekłej wod...

Wykład - Entropia – definicja termodynamiczna

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

WYKŁAD 2_2 1.Entropia – definicja termodynamiczna. dS = dS〉 Q el T przemiana odwracalna Q el T przemiana nieodwracalna Sumaryczny zapis obu tych relacji dS ≥ Qel T Przykład a Obliczyć zmianę entropii, gdy 5 moli wodoru rozpręŜa się odwracalnie od objętości 50dm3 do objętości 500dm3 w...

Wykład - PRZEMIANY pVT gazu doskonałego

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

WYKŁAD 3_1 1.PRZEMIANY pVT gazu doskonałego –w zakresie I zasady termodynamiki POWTÓRZENIE Mając dane dwa parametry stanu początkowego i jeden parametr stanu końcowego (bold) wypełnić resztę tabeli. Przemiana izobaryczna st.p s...

Wykład - Relacje ciepło-praca w cyklach przemian

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

WYKŁAD 3_2 1.Relacje ciepło-praca w cyklach przemian ( przykład z „Obliczenia Fizykochemiczne” J.Pigoniowej). 1.1 Cykl Carnota (1796-1832)- 2 mole helu podlegają kolejno czterem przemianom – przemiana 1-2 przemiana 2-3 przemiana 3-4 prz...