Politechnika Śląska - strona 237

note /search

Wykład - Intruzje, niezgodności

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

ĆWICZENIE 4 Intruzje, niezgodności. Czytanie map. Intruzjami - nazywamy skały plutoniczne, które tworzą wśród innych skał masywy, yły i inne ciała powstałe przez wciśnięcie się magmy. Typy intruzji: W zale ności od kształtu ciał intruzywnych i ich stosunku do otaczających skał, wyró nia się i...

Wykład - Geologia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2226

ĆWICZENIE 5 Nale y przynieść: papier milimetrowy formatu A4 lub A3 (w zale ności od długości przekroju), kalkę techniczną 2 szt., ołówek, linijkę, kątomierz, ekierkę, gumkę. Przekrój geologiczny z mapy. Zadanie (termin 2 tyg.): Na ...

Wykład - skały osadowe

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Ćwiczenie 3 SKAŁY OSADOWE Skały okruchowe i ilaste Podział skał okruchowych przeprowadzono na podstawie rozmiaru i kształtu ziarn oraz ich składu mineralnego. W opisie makroskopowym, podobnie jak w przypadku innych grup skał wymienia się następujące elementy: 1. Barwa 2. Struktura (frakcja...

Laboratorium - skały osadowe

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Ćwiczenie 4 SKAŁY OSADOWE Skały pochodzenia chemicznego i organicznego Do skał osadowych pochodzenia chemicznego nale ą skały powstające w wyniku wytrącania się pewnych substancji z roztworów, najczęściej wody morskiej. Skały organogeniczne tworzą się w wyniku nagromadzenia szczątków ró nych o...

Mapki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Mapka 17 1. Obszar jest wyżynno - pagórkowy. Najwyższy punkt jest w NE części wynosi ponad 700m. Najniżej natomiast położony teren występuje na S i osiąga poniżej 350m. W części SW znajduje się rzeka która płynnie z W-S. Wokół niej występują liczne aluwia 2.

Morfologia terenu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Morfologia terenu: Na mapie teren zmienia się od 320 - 480 m.n.p.m; układ poziomic wskazuje na teren wyżynny, największe wzniesienia występują na północnym wschodzie (480 m.n.p.m.) i południu (440 m.n.p.m.), obniżenia terenu występują w miejscach ścieków wody (320 m.n.p.m.). Rzeka znajduje się w ce...

Pytania na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

Pytania z Geologii i geomorfologii:  gr 1 1). Czy deklinacja magnetyczna jest w metrach? Nie w [ °] 2). Jakiego pierwiastka jest najwięcej w skorupie ziemskiej? Tlen O 46% 3). Ile lat ma Ziemia? 4,5mld lat 4). Co to jest sima? 5). Co się z...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Pytania z Geologii i geomorfologii:  gr 1 1). Czy deklinacja magnetyczna jest w metrach? Nie w [ °] 2). Jakiego pierwiastka jest najwięcej w skorupie ziemskiej? Tlen O 46% 3). Ile lat ma Ziemia? 4,5mld lat 4). Co to jest sima? 5). Co się z...

Uproszczona tabela stratygraficzna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2170

UPROSZCZONA TABELA STRATYGRAFICZNA ERA OKRES (system) EPOKA (oddział) Czwartorzęd (Q) Neogen KENOZOIK Trzeciorzęd (Tr) Kreda (K) MEZOZOIK Jura (J) Trias (T) Perm (P) Karbon...

Wykład - budowa Ziemi

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

Wykład I Budowa Ziemi: - atmosfera - skorupa ziemska - płaszcz Ziemi - jądro zewnętrzne - jądro wewnętrzne Rozchodzenie się fal sejsmicznych Fale sejsmiczne są rozchodzącymi się we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni falami sprężystymi, wywołanymi przez czynniki naturalne (trzęsienia ziemi) lu...