Politechnika Śląska - strona 218

Wykład - budowa stopów metali

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

35 JW 3. BUDOWA STOPÓW METALI 3. 1. Rodzaje faz występujących w stopach metali Stopy to substancje otrzymywane przez stopienie dwóch lub więcej pierwiastków. Jakkolwiek obecnie stopy można otrzymywać także innymi metodami, np. przez spiekanie lub elektrolizę, metoda stapiania stosowana jest n...

Wykład - stopy żelaza z węglem

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

56 JW 4. STOPY ŻELAZA Z WĘGLEM 4.1. Charakterystyka żelaza Żelazo jest pierwiastkiem metalicznym o temperaturze topnienia 1534°C i temperaturze wrzenia 3070°C. W przyrodzie występuje głównie w postaci tlenków, węglanów, wodorotlenków i siarczków, jako magnetyt (Fe3O4), hematyt (Fe2O3), sydery...

Wykład - Pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

JW Pytania egzaminacyjne 1. Omówić budowę atomu. 2. Co to jest masa atomowa? 3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków. 4. Wyjaśnić strukturę elektronową atomów na przykładzie kilku pierwiastków. 5. Co to są metale przejściowe? 6. Co to są elektrony walencyjne? 7. Co to są pierwiastki...

Wykład - wpływy przez otwór i przystawki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

WYPŁYWY PRZEZ OTWÓR I PRZYSTAWKI 1. Wypływ przez małe otwory Rys. 1. Wypływ cieczy ze zbiornika przez mały otwór Z równania Bernoulliego dla przekroju 1-1 i 2-2 otrzymamy: pn + pb pb ν 2 +h = + , ρg ρ g 2g (1) skąd ⎛p ⎞ ν = 2g ⎜ n + h ⎟. ⎝ ρg ⎠ (2) Dla zbiornika otwartego, gdy pn...

Wykład - równania ruchu płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

RÓWNANIA RUCHU PŁYNU 1. Równanie ruchu płynu doskonałego (równanie Eulera) Rys. 1. Siły działające na element płynu Wektor jednostkowej siły masowej q( X , Y , Z ) ma składowe X , Y ...

Wykład - potencjalny opływ walca

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

POTENCJALNY OPŁYW WALCA 1. Płaski ruch potencjalny – potencjał zespolony Potencjałem prędkości ruchu płaskiego jest skalarna funkcja Φ( x, y ) , której pochodne cząstkowe są składowymi wektora prędkości: ∂Φ =ν x , ∂x ∂Φ =ν y. ∂y (1) Dla przepływu płaskiego linie prądu opisane są równanie...

Wykład zasada zachowania pędu i momentu pędu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

ZASADA ZACHOWANIA PĘDU I MOMENTU PĘDU. REAKCJA HYDRODYNAMICZNA. Rys.1. Pęd układu płynnego określony jest wektorem w postaci Π = ∫ ρν dV (1) V a kręt (moment pędu względ...

Wykład - równania Naviera-Stokesa

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

RÓWNANIA NAVIERA-STOKESA DLA PŁYNU NIEŚCIŚLIWEGO Rys. 1. Elementarna siła masowa i powierzchniowa Rys. 2. Składowe siły powierzchniowej działającej na ścianę elementu płynu W dalszej części składowe normalne będą nazywane ciśnieniami (σ x...

Wykład - przepływ turbulentny

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

PRZEPŁYW TURBULENTNY 1. Rodzaje przepływów, stateczność przepływu 1.1. Przepływ laminarny W przepływie laminarnym cząstki płynu poruszają się po torach prostych lub łagodnie zakrzywionych, narzuconych przez kształt ścian ograniczaj...

Wykład - makroskopowe własności płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

MAKROSKOPOWE WŁASNOŚCI PŁYNU 1. Lepkość płynu y y (u+du)dt A' B A udt C D' dy u t+dt t D u+du B' C' y x x Rys.1. Proste ścinanie płynu Prawo Newtona zapiszemy w postaci: τ =µ gdzie: µ du = µγ dy - dynamiczny współczynnik lepkości płynu, y - szybkość ścinania. Jeżeli ...