Politechnika Śląska - strona 173

Wykład (3)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

WSKAŹNIKI / ADRESY Wskaźnik → jest zmienną, która zawiera adres (wskazanie) innej zmiennej lub adres dowolnego obszaru w pamięci komputera, (np. moŜe być to adres obszaru danych lub adres kodu programu) Ogólna postać definicji wskaźnika: typ_danych ∗ identyfikator wskaźnika ; Najczęściej uŜyw...

Wykład (4) - Potwierdzenie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Funkcja → wysoce niezaleŜny blok definicji i instrukcji programu (podprogram) KaŜdy program napisany w języku C/C++ zawiera przynajmniej jedną funkcję o predefiniowanej nazwie: main( ). Najczęściej wykorzystuje się równieŜ wiele innych prede...

Wykład (5) - Liczba całkowita

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

DANE TEKSTOWE W JĘZYKU C - TABLICE ZNAKOWE Stała tekstowa / łańcuchowa jest tablicą znaków zakończoną znakiem o kodzie: 0 np. stała łańcuchowa: ”Jestem tekstem” ASCII → . . . ’J’ ’e’ ’s’ ’t’ ’e’ ’m’ ’ ’ ’t’ ’e’ ’k’ ’s’ ’t’ ’e’ ’m’ ’\0’ . . . wartości→ . . . 74 101 115 116 101 109 32 116 101 10...

Wykład (6)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: • kod programu, • dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), • dane automatyczne → zmienne tworzone i usuwane automatycznie przez kompilator na tzw. stosie (ang. stack) np. zm...

Wykład (7) - Zmienna wskaźnikowa

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

TYP STRUKTURALNY Struktura → → → najbardziej elastyczny sposób reprezentowania danych w języku C (odpowiednik rekordu w języku Pascal), obiekt złoŜony z jednej lub kilku zmiennych, które mogą być róŜnego typu (w przeciwieństwie do tablic), budowa: układ i typy pól składowych typu struktura...

Wykład (8) - Plik

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

PLIKOWE OPERACJE WEJŚCIA - WYJŚCIA Język C/C++ nie ma wbudowanych żadnych instrukcji umożliwiających wykonywanie operacji wejścia-wyjścia ! Służą do tego funkcje biblioteczne. Funkcje zawarte w bibliotece Dostęp do pliku za pomocą uc...

Wykład (9)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

OPERACJE WEJŚCIA − WYJŚCIA (część b) Operacje wejścia / wyjścia → odczyt i zapis danych do róŜnych zewnętrznych urządzeń lub nośników pamięciowych komputera: np. klawiatury, ekranu monitora,

Wykład (10) - Przypisanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

WSKAŹNIKI I TABLICE WIELOWYMIAROWE 1) Operacje na tablicach wielowymiarowych w zapisie indeksowym: int tab[ 3 ][ 5 ] ; int i, j ; for( i=0 ; i tab[ i ] [ j ]; 2) Reprezentacja tablicy int tab[3][5] w pamięci komputera: tab tab+1 wiersz_0 wiersz_1 ∗(tab+2)+3 tab+2 wiersz_2 3) Operacje n...

Wykład (11)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Przykłady dynamicznego tworzenia i usuwania róŜnych wariantów tablicy dwuwymiarowej → int [2][3] Przykład A) dla porównania → zwykła tablica dwuwymiarowa void main( ) { int tab_A [ 2 ] [ 3 ]; // przykładowe operacje tab_A[0][0] = 200; tab_A[0][1] = 201; tab_A[1][0] = 210; tab_A[1][1] = t...

Wykład (12)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

[p_00.cpp] // Przykładowy program ilustrujący operacje na zwykłej tablicy liczb "float". // Operacja zapisania wczytanej "wartości" do tablicy // oraz operacja wyświetlenia wskazanego elementu. // Bez kontrolowania poprawności indeksu ! #include #include void main() { ...