Politechnika Śląska - strona 171

Badania mikroskopowe stopów aluminium i magnezu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

261 Æwiczenie 31 BADANIA MIKROSKOPOWE STOPÓW ALUMINIUM I MAGNEZU 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest poznanie struktur typowych stopów aluminium i magnezu. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Rozwój techniki, szczególnie w dziedzinie budowy samolotów, rakiet i samochodów, spowodowa³ wzrost zapotrzebo...

Miedź i jej stopy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

251 Æwiczenie 30 MIED I JEJ STOPY 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê ze struktur¹ i w³asnoœciami najczêœciej stosowanych w praktyce przemys³owej stopów miedzi, a tak¿e poznanie podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z ich w...

Pomiar udarności i twardości stali - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

134 Æwiczenie 15 BADANIA W£AŒCIWOŒCI MECHANICZNYCH STOPÓW METALI. POMIAR TWARDOŒCI I PRÓBA UDARNOŒCI 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z metodami pomiaru twardoœci i udarnoœci, korelacjami pomiêdzy nimi oraz zasadami ich przeprowadzania. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE 2.1. Bad...

Próba statyczna rozciągania metali - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

126 Æwiczenie 14 PRÓBA STATYCZNA ROZCI¥GANIA METALI 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z przebiegiem próby rozci¹gania i wielkoœciami wyznaczanymi podczas tej próby. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Próba rozci¹gania jest najczêœciej stosowan¹ technika eksperymentaln¹, maj¹c¹ na ce...

Przygotowanie zgładów metalograficznych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2723

59 Æwiczenie 6 PRZYGOTOWANIE ZG£ADÓW METALOGRAFICZNYCH 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z metodyk¹ przygotowania zg³adów do obserwacji na metalograficznych mikroskopach optycznych. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE 2.1. Pobieranie próbek Pobieranie próbek do badañ metalograficznyc...

Rodzaje faz w stopach dwuskładnikowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1379

141 Æwiczenie 16 RODZAJE FAZ W STOPACH DWUSK£ADNIKOWYCH 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest poznanie podstawowych rodzajów faz i sk³adników strukturalnych, wystêpuj¹cych w stopach dwusk³adnikowych w stanie równowagi termodynami...

Stale narzędziowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

218 Æwiczenie 26 STALE NARZÊDZIOWE 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z typowymi strukturami stali narzêdziowych, podzia³em tych stali wed³ug zastosowania oraz zasadami ich doboru na nrzedzia. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Przez narzêdzia rozumie siê przedmioty s³u¿¹ce do kszta³...

Stopy łożyskowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

200 Æwiczenie 24 STOPY £O¯YSKOWE 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest poznanie stopów stosowanych na panewki ³o¿ysk œlizgowych i ich struktur. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Stopami ³o¿yskowymi nazywa siê stopy metali u¿ywane do wyrobu i wylewania p...

Surówki i żeliwa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

156 Æwiczenie 18 SURÓWKI I ¯ELIWA 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z typowymi strukturami surówek i ¿eliw; polega ono na obserwacji mikroskopowej struktur surówek bia³ych i ró¿nych gatunków ¿eliwa szarego. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Surówki albo ¿eliwa s¹ to stopy ¿elaza z ...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980

282 Æwiczenie 34 ZGNIOT I REKRYSTALIZACJA 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest poznanie wp³ywu nagrzewania na zmianê w³asnoœci mechanicznych i strukturê metalu poddanego uprzednio odkszta³ceniu plastycznemu na zimno. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Metale jako cia³a plastyczne ulegaj¹ pod dzia³anie...