Politechnika Śląska - strona 170

Natężenie przepływu cieczy roboczej w układach hydrauliki siłowej

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i Pneumatyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1953

Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami i przyrządami do pomiaru natężenia przepływu z ich budowa, zasadą działania oraz możliwością zastosowania ich do pomiaru natężenia przepływu cieczy roboczej w układach hydraulicznych. Wprowadzenie Podczas badań urządzeń i układów hydraulicznych sprawdza się...

Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i Pneumatyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1624

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową zasadą działania i zastosowaniem podstawowych hydraulicznych elementów proporcjonalnych oraz praktycznego ich wykorzystania w układach sterujących. Wprowadzenie Sterowaniem nazywamy nastawę parametrów wyjściowych charakteryzujących dany p...

Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i Pneumatyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2450

Cel ćwiczeni Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawo­wych hydraulicznych elementów sterujących oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania w sterowaniu sekwencyjnym układów hydraulicznych Wprowadzenie Sterowanie napędów hydrostatycznych sprowadza się do zmia...

Zawór przelewowy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i Pneumatyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2800

Zawór przelewowy 1. Wstęp W zależności od spełnianej funkcji zawory maksymalne dzielą się na zawory: - bezpieczeństwa, - przelewowe. W zależności od sposobu działania zawory maksymalne mogą być: - bezpośredniego działania, - pośredn...

Analiza termiczna stopów metali - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

101 Æwiczenie 11 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI 1. CEL ÆWICZENIA Zapoznanie siê ze sposobem wyznaczania krzywych nagrzewania lub ch³odzenia metali oraz ich stopów, wykorzystanie krzywych do konstrukcji uk³adu równowagi fazowej stopu dwu...

Badania makrkoskopowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

11 Æwiczenie 2 BADANIA MAKROSKOPOWE 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest poznanie wa¿niejszych metod badañ makroskopowych stali. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Badania makroskopowe polegaj¹ na obserwacji okiem nie uzbrojonym lub przy niewielkim powiêkszeniu odpowiednio szlifowanych i trawionych z...

Badania mikroskopowe stali i stopów specjalnych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

226 Æwiczenie 27 BADANIA MIKROSKOPOWE STALI I STOPÓW SPECJALNYCH 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê ze stalami i stopami ¿elaza o szczególnych w³asnoœciach fizycznych i chemicznych. 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE Na zastosowanie stali i stopów specjalnych decyduj¹cy wp³yw maj¹ i...

Badania mikroskopowe stali niestopowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1736

148 Æwiczenie 17 BADANIA MIKROSKOPOWE STALI NIESTOPOWYCH 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z mikrostrukturami stali niestopowych w stanie równowagi (wy¿arzonym). 2. WIADOMOŒCI PODSTAWOWE 2.1. Sk³ad chemiczny stali...

Badania mikroskopowe stali stopowych konstrukcyjnych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

165 Æwiczenie 19 BADANIA MIKROSKOPOWE STALI STOPOWYCH KONSTRUKCYJNYCH 1. CEL ÆWICZENIA Celem æwiczenia jest zapoznanie siê z podstawowymi wiadomoœciami dotycz¹cymi stali stopowych konstrukcyjnych oraz charakterystyk¹ ich sk³adników stru...