Politechnika Śląska - strona 153

Inne ukady

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Other circuits Circuits presented above are most commonly used. There are, however, other circuits. One of them is binary subtractor. Presented in fig. 4. 1-bit subtractor realises operation Ai-Bi-Ci where Ci signal is called borrow-out bit (borrow from current position to previous). There are a...

Przygotowanie modelu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Preparing model When preparing description of working system, there are 3 possible ways describing working and non-working conditions: - gather all data from file (file format included in help system), MENU: [File/Open table] - input formula of connection, MENU: [File/Formula of connection]: - ...

Urządzenia i układy przełączające

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Swiittchiing deviices and ciircuiitts The switching devices posses the property of having associated with them two distinct physical states. The actual signal values of these states differ from one device to another upon their design, but still these devices are controlled by two-valued signals a...

Bryła sztywna - Moment pędu

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

BRYŁA SZTYWNA: ciało składaj ą ce si ę z ogromnej liczby punktów materialnych o masie posiadaj ą ce ś rodek ci ęŜ ko ś ci Ruch bryły sztywnej: kombinacja dwóch → ruchów prostych: - translacja: ś rodka masy (~cz ą stki) - rotacja: punkty wzdł...

Klasyczne modele aomu

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

KLASYCZNE MODELE ATOMU Przełom XIX i XX wieku: odkrycie cz ą stek elementarnych i wyznaczenie ich podstawowych parametrów - stan wiedzy:  materia zbudowana z oboj ę tnych elektrycznie atomów składaj ą cych si ę z ujemnie naładowanych elektronów - z warunku neutralno ś ci w atomie musi by ć ładunek...

Widmo promieniowania X

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

WIDMO PROMIENIOWANIA X Ź ródło: lampa X - Roentgen (1895) Zasada: wi ą zka elektronów o energii do 30 keV wychodz ą ca z katody uderza w metalow ą anod ę (antykatod ę ) gdzie ulega rozproszeniu → generacja zło Ŝ onego widma zale Ŝ nego od WN skła...

Klasyfikacja kodów

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Classification of codes Uniquely decodable codes Information codes Error control codesPrefix condition codes Block codes Convolutional codesVariable length c. Fixed length c. Linear codes Optimum (Huffman) Error detecting c. Error correcting c. Single parity check c. Simple binary Gray BCD Hexadeci...

Granica korekcji błędów

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Error correction limit : the maximum number of errors that a block code can correct. To correct every single error, , as an error pattern added to a code word is uniquely correctable if the resulting redundant word v is closer to than any other word (5.1.6). If , then single errors added to these ...

Częściowo uporządkowany zestaw

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Partially ordered set Definition Let P be a nonempty set. A binary relation R on P that is reflexive, antisymmetric and transitive is called a partial order . We will denote partial order with the sign _ . If a set P has a partial order defined on it, P is called a partially ordered set , and we sa...

Tabele dynamiczne lub statyczne

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Dynamic or Static Tables Windows XP Professional stores a mapping of user-friendly names to an IP address as a dynamic table or static table.  A dynamic table is automatically updated by network services with names and IP addresses. To accomplish an automatic update, one or both of the followi...