Politechnika Śląska - strona 143

Szumowa charakterystyka modulacji FM - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Szumowa charakterystyka modulacji FM Schemat blokowy układu nadajnik-odbiornik z modulacją częstotliwości przed- stawiono na rys. 7.1. Oznaczmy przez m( t ) sygnał użyteczny podawany na wej- ście

Szumy w obecności preemfazy i deemfazy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Szumy w obecności preemfazy i deemfazy Charakterystyczny dla modulacji FM paraboliczny kształt widma gęstości mocy szumu na wyjściu demodulatora jest bardzo niekorzystny. Dla typo- wych sygnałow informacyjnych gęstość mocy sygnałow maleje z...

Środowisko MATLAB - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Środowisko MATLAB Interpreter uruchamiamy komendą matlab wydaną z poziomu systemu DOS. Działanie kończy komenda quit lub exit. Do uzyskania pomocy służy komenda help: help - wykaz dostępnych komend, help - opis komendy, MATLAB przetwarza

Transformacja częstotliwościowa - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Transformacja częstotliwościowa Transformacja częstotliwościowa może być dokonana na etapie projektu pro- totypu analogowego lub po obliczeniu transmitancji dolnoprzepustowego fil- tru cyfrowego. Często dolnoprzepustowy prototyp analogowy projektowany jest dla c = 1 (filtr znormalizowany), natom...

Typowe układy preemfazy i deemfazy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1652

Typowe układy preemfazy i deemfazy W Polsce w radiofoni UKF-FM stosuje układy preemfazy o stałych czaso- wych τ 1 = 50 [ μ s] i τ 2 = 5 [ μ s].Wniektorych krajach w radiofonii UKF stosu- je się filtry uwydatniające o stałych czasowych τ 1 = 75 [ μ s] i τ 2 = 7 , 5 [ μ s]. Za- gadnienie stosowani...

Wąskopasmowa modulacja FM - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Wąskopasmowa modulacja FM Czasową postać tego sygnału można otrzymać przez rozwinięcie sygnału cha- rakterystycznego dla modulacji jednotonowej danego wzorem (6.7) oraz ko- rzystając z przybliżeń Dzięki temu ostatecznie otrzymujemy: s FM ( t ...

Widmo sygnału o skończonym czasie trwania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Widmo sygnału o skończonym czasie trwania Widmo sygnału dyskretnego wyznaczane jest zawsze na podstawie skończo- nej liczby jego probek, podczas gdy sam sygnał może być nieskończony. Jaki wpływ ma ten fakt na widmo sygnału? Pobranie części...

Zalety i wady przetworników - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Zalety i wady Przetworniki Σ_ mają wiele zalet, ktore predysponują je do realizacji w po- staci układow scalonych VLSI. Pierwsza zaleta to niewielka korelacja pomię- dzy rozdzielczością przetwornika a dokładnością wykonania jego elementow. ...

Zastosowanie filtrow Hilberta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Zastosowanie filtrow Hilberta do przesuwania widma sygnału Zasada działania układu z rys. 11.3 jest bardzo prosta. W celu przesunię- cia widma rzeczywistego sygnału x R [ n ] o częstotliwość F musimy uzyskać jego transformatę Hilberta x I [ n ] i tak otrzymany sygnał analityczny x [ n ] = x R [ n...

Zastosowanie modulacji DSB SC - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Zastosowanie modulacji DSB SC Modulacja DSB-SC znalazła i znajduje nadal wiele praktycznych zastosowań, od transmisji radiowej począwszy, a na światłowodowej kończąc. Typowym przykładem zastosowania modulacji DSB-SC jest transmisja sygnału st...