Politechnika Śląska - strona 139

Generacja sygnałow FM - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Generacja sygnałow FM Spotykane wpraktyce metody generacji sygnałow modulacji FM można po- dzielić na dwie grupy: pośrednie i bezpośrednie. W systemach drugiego rodzaju częstotliwość chwilowa fali nośnej ulega bezpośrednim zmianom pod wpływe...

Generacja sygnałow - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Generacja sygnałow Reprezentacja cyfrowa sygnału w systemie MATLAB składa się z dwoch wek- torow: wektora dziedziny sygnału oraz wektora wartości sygnału. Do automa- tycznej generacji wektora dziedziny sygnału służą funkcje zebrane w tab. 1.2. U...

Inne sposoby aproksymacji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Inne sposoby aproksymacji Kolejne dwa sposoby aproksymacji charakterystyki amplitudowej filtru ide- alnego prezentuje rys. 10.3. Charakterystyka Czebyszewa II-ego rodzaju jest maksymalnie płaska w paśmie przepuszczania i rownomiernie falista w paśmie zaporowym (rys. 10.3A). Falistość w obydwu pas...

Liniowość DFT - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1561

Liniowość DFT Jeżeli sygnałom x ( n ) , y ( n ) odpowiadają N punktowe widma DFT X ( k ) , Y ( k ) to dla każdych dwoch liczb u,w ∈ C zachodzi rowność: DFT { u · x ( n ) + w · y ( n ) } = u · X ( k ) + w · Y ( k ) (2.11) Zmiana amplitudy sygnału w dziedzinie czasu powoduje identyczną zmia- nę am...

Metoda filtracji wstęg - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Metoda filtracji wstęg Najprostszą metodą generacji sygnału SSB jest metoda filtracji wstęg, pole- gająca na wyodrębnieniu z sygnału dwuwstęgowego pojedynczej wstęgi bocz- nej (dolnej lub gornej). Metoda ta wydaje się prosta jednak jej fizyczna re- alizacja już taka nie jest. Należałoby bowiem n...

Metoda okien czasowych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

Metoda okien czasowych Charakterystyka częstotliwościowa filtru cyfrowego H d ( e j! ) jest funkcją okre- sową zmiennej rzeczywistej ω o okresie rownym 2 π . Wspołczynniki odpowie- dzi impulsowej filtru można obliczyć przez rozwinięcie cha...

Metoda przesuwania fazy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Metoda przesuwania fazy Do analizy tej metody wykorzystajmy modulację jednotonową, przyjmując sygnał modulujący postaci (5.3), co daje sygnał zmodulowany postaci (5.4). Z tej reprezentacji sygnału zmodulowanego, dysponując sygnałami składo- w...

Metoda Weavera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

Metoda Weavera MetodęWeavera można stosować tylko wowczas, gdy sygnał modulujący m ( t ) ma widmo ograniczone od dołu. Schemat tej metody przedstawia rys. 5.5. Do analizy pracy układu założmy widmo sygnału modulującego nie zawierający skła...

Moc sygnału i szumu - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Moc sygnału i szumu W rzeczywistym kanale telekomunikacyjnym obok sygnału pojawia się ele- ment niepożądany - szum. Do analizy systemow telekomunikacyjnych wy- korzystywane jest pojęcie szumu białego szum biały, charakteryzującego się stałą gęstością widmową mocy w całym zakresie częstotliwości....

Modulacja AM DSB WC - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Modulacja AM DSB WC Akronim tego rodzaju modulacji amplitudowej pochodzi od anglojęzycznej nazwy A mplitude M odulation - D ouble S ide B and - W ith C arrier, czyli dwuwstęgowa modul...