Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 23

Analiza podstawowych sprawozdań finansowych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Analiza podstawowych sprawozdań finansowych Z zasad nadrzędnych jak i opisu zasad wyceny aktywów i pasywów wypływa, że wynik finansowy ustala się w rachunku zysków i strat, stosując zasady memoriału i współmierności, realizacji i ostrożności. Współmierność należy zapewnić kosztem związanym ze sprze...

Kryterium przeznaczenia analiz - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Kryterium przeznaczenia analiz Analiza zewnętrzna (obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności) - często mianowana sprawozdaniem rocznym przeznaczonym dla akcjonariuszy, banku, przyszłych inwestorów, kooperantów, itp. pozwala tym użytkownikom zapoznać się z kondycją finans...

Ogólna charakterystyka rentowności - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

3. ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 3.1. Ogólna charakterystyka mierników rentowności 3.1.1. Zysk operacyjny a Wynik Finansowy i ich miejsce w Analizie Rentowności W literaturze zachodniej poświęconej ocenie rentowności firm o orientacji rynkowej, czołowe miejsce zajmuje koncentracja zysku oper...

Ogólna Analiza sytuacji majątkowej i finansowej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2191

2.1.3. Ogólna Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Przedstawiona analiza dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat może już dać podstawy do wstępnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Sytuację tę w szerszym nieco zakresie wyjaśniają ogólne powiązania i zale...

Prezentacja firmy "Tarnokop" - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

PREZENTACJA FIRMY P.P.H. „TARNOKOP” S.A. W TARNOWIE 4.1. Zarys historyczny - informacje ogólne Początki Firmy „Tarnokop” sięgają roku 1911, kiedy średnie zatrudnienie wynosiło 40 osób a główną działalnością tkz. „KOPYCIARNI” była obróbka drewna...

Rentowność majątku spółki - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

R entowność majątku spółki Rentowność majątku przedstawia się następująco: 1997 1998 1999 Rentowność majątku (w %) 7,40% -9,5% 3,34% Rotacja majątku (krotność) 2,0 1,9 2,3 i jest wynikiem wpływu poszczególnych czynników na wzrost tego wskaźnika (rentowność majątku = rentowność sprzedaż...

Rentowność kapitałów własnych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

3 .1.2.1.3. Rentowność kapitałów własnych (finansowa) Kolejny (trzeci) aspekt badania rentowności firmy dotyczy rentowności zaangażowanego kapitału własnego, czyli tzw. rentowności finansowej. Interesują się nią przede wszystkim właściciele (akcjonariusze, udziałowcy). Wskaźniki te bowiem, wyrażają...

Planowanie i sterowanie produkcją - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ Planowanie i sterowanie produkcją obejmuje koordynację podaży produktu z popytem na ten produkt. Punktem wyjścia w procesach planowania i sterowania produkcją jest popyt na wyroby goto­we firmy. Popyt ten jest zmienną niezależną w tych procesach, gdyż sprze­dawca n...

Logistyka - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Logistykę, w szerokim rozumieniu, traktujemy jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi odbiorców)...

Magazyn jako kluczowy niezbędnik - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

MAGAZYN Wewnątrzzakładowe decyzje o lokalizacji powinny być podejmowane w ramach planowania rozmieszczenia. Na tym etapie należy określić liczbę koniecznych lokalizacji magazynów i wymaganą powierzchnię magazynową każdego magazynu. Powierzchnie magazynowe w obszarze produkcyjnym powinny być możli­w...