Politechnika Gdańska - strona 74

Konfiguracja sieci

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2184

Konfiguracja sieci A) Konfiguracja Windowsa Jeżeli zabierasz się do czytania tego punktu, znaczy to, że zainstalowałeś już karty sieciowe i okablowanie. Poniższe instrukcje musisz wykonać na każdym komputerze podłączonym do sieci (oczywiście, jeśli tego nie zrobisz sieć nie przestanie działać, ale ...

Mechanika bryły sztywnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

MECHANIKA BRYºY SZTYWNEJ Bry»a sztywna cia»o, którego odkszta»cenie w warunkach danego zagadnienia jest zaniedbywalnie ma»e. Odleg»oу mi“dzy dwoma dowolnymi punktami bry»y sztywnej jest sta»a niezaleónie od wielkoÑci dzia»ajcych si». Ruch post“powy wszystkie punkty cia»a przemieszczaj si“...

Mechanika relatywistyczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

PODSTAWY MECHANIKI RELATYWISTYCZNEJ Przestrze½ i czas w mechanice klasycznej W chwili t = 0 pocztki obu uk»adów wspó»rz“dnych pokrywa»y si“. Pierwszy i ostatni zwizek s s»uszne tylko dla . Zasada wzgl“dnoÑci Galileusza Za pomoc doÑwiadcze½ mechanicznych nie moóna ustaliƒ, czy dany uk»ad ...

Optyka falowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

OPTYKA FALOWA Fizjologiczne, fotochemiczne , fotoelektryczne dzia»anie Ñwiat»a wywo»ane jest drganiami wektora fali elektromagnetycznej. Dlatego wektor nazywa si“ wektorem Ñwietlnym. Si»a oddzia»ywania elektrycznego z »adunkami jest znacznie w...

Optyka falowa 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Dyfrakcja Fraunhofera na pojedynczej szczelinie W p»aszczyïnie szczeliny Przyczynek do E w punkcie P od elementu dx - sta»a - wysokoу szczeliny 6 Optyka falowa 12 Nat“óenie przyjmuje w...

Polaryzacja światła

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

POLARYZACJA ÐWIATºA - wektor Ñwietlny Ðwiat»o naturalne - Ñwiat»o, w którym drgania wektora Ñwietlnego w róónych kierunkach szybko i w sposób nieuporzdkowany zamieniaj si“ wzajemnie (Ñwiat»o zdepolaryzowane). Ðwiat»o spolaryzowane - Ñwiat»o, w którym drgania wektora Ñwietlnego s w jakiÑ ...

Prawa zachowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia»a tworzce uk»ad mechaniczny oddzia»ywuj mi“dzy sob i z cia»ami nie naleócymi do uk»adu za pomoc a) si» wewn“trznych - si» dzia»ajcych na dane cia»o ze strony innych cia» tego samego uk»a...

Wektory w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

WEKTORY Wektorami nazywamy wielkoÑci, które charakteryzuj si“ wartoÑci liczbow, kierunkiem i zwrotem, a ponadto moóna je sk»adaƒ (dodawaƒ) zgodnie z regu» równoleg»oboku. Przyk»ad wielkoÑci majcej wartoу liczbow, kierunek i zwrot, a nie b“dcej wektorem Oznaczenia wektorów: Liczbowa w...

Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO Dynamika - badanie ruchów (kinetyka) i stanów równowagi (statyka) cia» pod wp»ywem dzia»ajcych na nie si». Podstaw mechaniki klasycznej (newtonowski...

Polaryzacja w fizyce - Dichroizm

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Dichroizm Jest to w»aÑciwoу niektórych kryszta»ów dwój»omnych (turmalin, jodosiarczan chininy) polegajca na tym, óe jeden z promieni (zwyczajny lub nadzwyczajny) jest silniej absorbowany w krysztale. Dichroizm jest wykorzystywany przy konstr...