Politechnika Gdańska - strona 70

Metoda SWOT i TOWS

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Metoda SWOT i TOWS/SWOT - jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia, organizacji oraz analizy jej wnętrza, jest to podstawowa metoda ustalania sił i słabości firmy oraz szans i zagrożeń otoczenia, rejestruje i klasyfikuje czynniki weryfikujące strategie firmy. Czynniki te to ilość i j...

Metody analizy atrakcyjności sektorów

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3157

Metody analizy atrakcyjności sektorów (model M.Portera, metoda punktowej oceny atrakcyjności sektora, cykl życia sektora) Atrakcyjność sektora określają głównie 3 parametry: -obecna wielkość sektora, -przyszła wielkość sektora i dynamika sprzedaży w poszczególnych latach, -obecna i przewidywana ren...

Metody krzywej doświadczenia i cyklu życia produktu w analizie strateg...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2352

Metody krzywej doświadczenia i cyklu życia produktu w analizie strategicznej potencjału przedsiębiorstwa . KRZYWA DOŚWIADCZENIA. Istnieje związek pomiędzy skalą produkcji, a wielkością kosztu jednostkowego wyrobu. Związek ten określono mianem efektu doświadczenia, a jego obrazem graficznym jest kr...

Misja i cele przedsiębiorstwa a proces analizy strategicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Misja i cele przedsiębiorstwa a proces analizy strategicznej - cele przedsiębiorstwa rozumie się dwojako:1. Najogólniejsze dążenie przedsiębiorstwa - cel ogólny, nadrzędny, generalny. 2. Cele realizacyjne celu ogólnego - cele, środki podrzędne .Cele nadrzędne formułowane są w kategoriach jakościowy...

Ogólny model budowy strategii organizacji K.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Ogólny model budowy strategii organizacji K. Obłója ma następujące składowe: wizja, domena, i model działań firmy tworzą pierwsze trzy z pięciu głównych składowych modelu. Decyzje dotyczące wizji, domeny oraz modelu działania firmy s...

Opcje strategiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

opcje strategiczne - podstawowe kryteria wyboru wyborów. Budowanie opcji: prognozy skutków stosowania dotychczasowej strategii (strategia bez zmian), prognozy skutków zastosowania nowych strategii, porównanie i dokonanie wyboru ( strategia bez zmian czy nowa strategia) poprzez sprawdzenie: Adekwatn...

Organizacje międzynarodowe-cele i zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Organizacje międzynarodowe - cele i zadania Organizacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa działające w kilku krajach. Działalność w otoczeniu międzynarodowym wpływa na sposoby wykonywania kierowniczych funkcji, czyli na zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Zadania kierownicze: plan...

Podobieństwa i różnice poszczególnych koncepcji segmentacji otoczenia ...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Podobieństwa i różnice poszczególnych koncepcji segmentacji otoczenia w analizie strategicznej - proces analizy sektorowej i przewag przedsiębiorstwa w konkretnym sektorze musi zostać poprzedzony procesem wyodrębnienia branżowego i geograficznego sektora zwanym segmentacją strategiczną. Segment str...

Podstawowe elementy strategii wzrostu Ansoffa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Podstawowe elementy strategii wzrostu Ansoffa - Strategię tą sformułował w latach 1957-1979. Stanowi ona systematyczne ujęcie zarządzania strategicznego. H.J Ansoff wyróżnił pięć poziomów adaptacji firmy do otoczenia. Zmianom otoczenia powinny odpowiadać odmienne strategie firmy traktowane jako odp...

Podstawowe koncepcje zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Podstawowe koncepcje zarządzania strategicznego -Zarządzanie strategiczne jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają dostosowanie organizacji do otoczenia i osiągnięcie jej strategicznych celów. Do podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego ...