Politechnika Gdańska - strona 60

Amortyzacja majątku trwałego

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1792

Z punktu widzenia rachunkowości amortyzacja jest traktowana jako wydatek odzwierciedlający tę część majątku trwałego firmy, która została zużyta w ciągu roku. Stanowi ona element kosztów. Amortyzacja nie jest wydatkiem gotówkowym i stanowi podstawowy element nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. Je...

Aktywa trwałe

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2373

Dokładna zawartość notatki jest następująca. Definicje aktywów trwałych, aktywów rzeczowych, aktywów niematerialnych, amortyzacja, umorzenie, wartość księgowa netto, koszt nabycia aktywów trwałych, amortyzacja środków trwałych, amortyzacja liniowa, amortyzacja przyspieszona, amortyzacja degresywna,...

Bilans, istota, cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2492

Poruszone w niej są takie zagadnienia jak: aktywa, pasywa, kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej, koszty działalności operacyjnej, metody kalkulacji, wycena aktywów i pasywów, zasady rachunkowości, środki pieniężne, f...

Budżetowa metoda zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1890

Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: budżet brutto, budżet netto, budżet narastający, budżet tworzony "od zera", budżet nakazowy, budżet partycypacyjny, budżet stały, budżet zmienny, budżet operacyjny, budżet finansowy, budżety operacyjne, budżet sprzedaży,...

Podstawy rachunkowości wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 392
Wyświetleń: 8239

) Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zarządzania firmą , do podejmowania decyzji bieżących ( operatywnych ) , strategicznych . b) Rachunkowość - to całkowity i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informa...

Charakter i zasady rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3598

Dokument ma 22 strony i charakteryzuje podstawowe zasady rachunkowości: zasadę memoriału, współmierności przychodów i kosztów, periodyzacji, istotności, ciągłości, ostrożności, indywidualnej wyceny, realizacji, kontynuacji działania, wyższości treści nad formą. W kolejnej części dokumentu znajduje ...

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5376

Całość liczy sobie 9 stron. Poruszane w nich są takie kwestie jak: podział rachunkowości, rachunkowość pełna, podział dokumentów, cechy dokumentów księgowych, dekretacja, bilans, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. W notatkach pojawiają się równie...

Ewidencja i kalkulacja kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051

Ponadto w notatce opisane są takie zagadnienia jak: definicja kosztu i kryteria klasyfikacji, struktura kosztów własnych przedsiębiorstwa, ewidencja kosztów wg rodzaju i zasady ich rozliczania, ewidencja i rozliczanie kosztów wg typów działalności, ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podst...

Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3654

Dokument ma 5 stron i składa się z trzech części: wprowadzenia, ewidencji i rozliczenia kosztów oraz kalkulacji kosztów. Notatka porusza zagadnienia takie jak: koszty, koszty osobowe, rachunek kosztów, istota kosztu, nakłady, wydatki, majątek, elementy materialne i niematerialne, majątek obrotowy, ...

Ekstrakcja sekwencyjna, Metoda BCR

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4193

W chemii analitycznej można wyróżnić metody badawcze, które pozwalają na wnikliwe i  wszechstronne opisywanie zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym. Jedną z  takich  metod jest analiza specjacyjna, dzięki której możliwe jest ...