Politechnika Gdańska - strona 59

Wejściówka-kinetyka enzymów-trypsyna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

KINETYKA ENZYMÓW (TRYPSYNA) ĆW 2 1) Zadanie do obliczenia z dziwnymi jednostkami (1 kDa = 1000Da; 1Da = 1 g/ml) 2) Które zdania są fałszywe, zaznacz (nie pamiętam zdań, trzeba dokładnie czytać) 3) Wyjaśnij: centrum aktywne, trypsyna, wiąz. Pept...

Notatki do egzaminu - Energia wewnętrzna

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Jerzy Błażejowski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeżeli wartosci wielkości termodynamicznej zależy jedynie od stanu, w którym znajduje się układ, nie zależy od sposobu, w jaki ten stan został osiągnięty. Energia wewnętrzna,

Węglowce - omówienie IV grupy

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Węgiel, german, cyna, ołów, rozpowszechnienie, wybrane minerały, występowanie i otrzymywanie, metan, związki C z N i S....

Zadania - iloczyn rozpuszczalności

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Jerzy Borysowicz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

Obliczyć która z soli srebra wytrąci się jako 1sza i określić zakresy stężeń jonów Ag+, w których będą się wytrącać poszczególne sole. 2. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 3. Do 20ml roztworu zawierającego jony Ni2+ dodano 40 ml EDTA, o stężeniu (...). pojęcia:

Zadania - miareczkowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Jerzy Borysowicz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Na zmiareczkowanie 25ml roztworu zasady organicznej zużyto 15ml roztworu HCl o stężeniu 0,1168M. Oblicz wartość stałej dysocjacji zasady wiedząc, że pH w punkcie równoważnikowym...

Fitoindykacja , ekologiczne liczby Zarzyckiego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ekologiczne liczby wskaźnikowe Zarzyckiego: dla 2000 gatunków trwale zadomowionych we Florze Polski przypisano zakres czynników środowiskowych, w którym gatunek posiada optimum występowania. Natężenie czynników szacowane w 5- stopniowej skali.

Analiza zysku i rentowności

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Analiza wstępna rachunku zysków i strat- ustalenie i ocena zmian w przychodach, kosztach i zyskach, badanie relacji między różnymi miernikami zysku, badanie struktury przychodów ze sprzedaży. Rentowność przedsiębiorstwa- W liczniku wskaźnika rento...

Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna 13

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Istota analizy wskaźnikowej- główny instrument analizy sprawozdań finansowych, wskaźniki są relacjami wybranych pozycji ze sprawozdań, wybór wskaźników kluczowych o największym ładunku informacji. Rodzaje analizy wskaźnikowej- analiza rentowności ...

Filozofia przyrody - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Filozofia europejska rozpoczęła się od filozofii przyrody. Na przełomie VII i VI w. p. n. e. na wybrzeżach Azji Mniejszej a potem w Wielkiej Grecji kilku lub może kilkunastu ludzi zdoby...

Ewidencja i wycena środków pieniężnych

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6853

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisana jest ogólna charakterystyka środków pieniężnych czyli główne pojęcia, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych, środki pieniężne w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne. W drugim rozdziale można przec...