Politechnika Gdańska - strona 40

Wyznaczanie progu słyszalności oraz krzywych izofonicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2807

I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Wyznaczanie progu słyszalności oraz krzywych izofonicznych Symbol zadania M - 20 I. WSTĘP TEORETYCZNY Podstawowym elementem dźwięku jest ton. Tonem nazywamy falę dźwiękową wytworzoną  przez źródło drgające ruchem harmonicznym. Wysokość tony zależy od jego częst...

Wyznaczanie współczynnika

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Wyznaczanie współczynnika  κ. I. WSTĘP TEORETYCZNY Wyróżniamy następujące przemiany stanu gazu doskonałego :   1) przemiana izotermiczna T = const.          pV = const. (1) gaz rozszerzając się wykonuje pracę.   2) przemiana izob...

Wyznaczanie współczynnika próżności termicznej powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Wyznaczanie współczynnika pr no ci termicznej powietrza. ęż ś Termometr gazowy I. WSTĘP TEORETYCZNY. Właściwości różnych gazów są mniej więcej takie same, powstała więc możliwość pominięcia drobnych różnic i wspólnego   wyjaśnienia typowych zjawisk, jednocześnie dla wszystkich  gazów.  W tym  cel...

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła w rozrzedzonym  powietrzu  Materiał do samodzielnego opracowania: • Zjawisko   przewodzenia   ciepła   przez   gazy,   zależność   współczynnika   przewodzenia      ciepła od ciśnienia i temperatury     ,  Zjawisko   przewodnictwa   cieplnego   polega...

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

L t [m] t [K] rys. 1 Wyznaczanie współczynnika rozszerzalno ci liniowej ciał stałych ś I. WSTĘP TEORETYCZNY : Ze   zmianą   temperatury   wszystkie   ciała   zmieniają   swoją   objętość.   Fakt   ten   stwierdza   się  doświadczalnie.   Zmiana   objętości   ciał   wiąże   się   ze   zmianą   wsz...

Wyznaczanie względnego współczynnika lepkości cieczy

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1526

I  Pracownia Fizyczna Wyznaczanie względnego współczynnika lepkości cieczy za pomocą lepkomierza  Ostwalda. I. WSTĘP TEORETYCZNY. Przepływ   płynu   może   mieć   bardzo   różny   charakter.   Przepływ   nazywamy  stacjonarnym, gdy w określonym punkcie przestrzeni prędkość  v  przepływu płynu jes...

Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

 Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia Wstęp teoretyczny Parowanie i wrzenie cieczy.              Parowaniem  nazywamy przejście ze stanu ciekłego w gazowy. Odbywa się ono w  każdej temperaturze na powierzchni cieczy. Szybkość parowania zależy od temperatury i  ciśnienia. Gdy przy danym ciśn...

Zmiany grubości płytki płasko-rwónoległej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Badanie lokalnych zmian grubości płytki płasko-równole- głej przy pomocy interferometru Haidingera.  Symbol zadania O-15 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. Zjawiska interferencji można wytłumaczyć tylko w oparciu o falową teorię światła. Istnienie tego zjawiska jest  wysta...

Cechy minerałów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Układy krystalograficzne kryształu:   regularny   heksagonalny   trygonalny   tetragonalny   rombowy   jednoskośny   trójskośny Pokroje kryształu:   izometryczny   tabliczkowy   płytkowy (blaszkowy)   listewkowy   słupowy         - igiełkowy         - pręcikowy         - włóknisty Formy skupienia...