Politechnika Gdańska - strona 32

Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Temat : Badanie wpływu temp. na przewodnictwo elektryczne ciał stałych 1 Wstęp teoretyczny Metale są przewodnikami prądu. Charakteryzują się przewodnictwami rzędu 106 - 108  ( Ωm)-1. W izolatorach jest ono mniejsze niż 10-8  (Ωm)-1. Wszystkie ciała   o przewodnictwie  zawartym między 106 - 10-8 ( Ω...

Badanie zjawiska fotoelektrycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Temat: Badanie zjawiska fotoelektrycznego 1 Wstęp teoretyczny Zgodnie z hipotezą Einsteina, światło to strumień szczególnych cząstek - fotonów,  z których każdy niesie bardzo małą, ściśle określoną porcję energii - kwant energii. Foton światła niesie o energii :                    E h hc = = ν λ od...

Dielektryki w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Dielektryki Pole elektryczne od przewodników w próżni... Stwierdzamy, że umieszczenie materiału  nieprzewodzącego (dielektryka)  między okładkami  kondensatora powoduje zwiększenie pojemności od wartości  C  do wartości  C '. C C ' = κ gdzie  κ...

Dyfrakcja - pojedyncza szczelina

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Dyfrakcja - pojedyncza szczelina Rysunek pokazuje falę płaską padającą prostopadle na szczelinę o szerokości  a . Rozpatrzmy  punkt środkowy P0 ekranu. Równoległe promienie przebywają do te...

Fizyka - efekt Comptona

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Efekt Comptona Doświadczalne potwierdzenie istnienia fotonu jako skończonej porcji energii zostało  dostarczone prze Comptona w 1923 r (Nobel w 1927). Wiązka promieni X o dokładnie określonej długości fali pada na blok grafitowy (rysunek poniżej). Compton mierzył natężenie wiązki rozproszonej pod r...

Natężenie w doświadczeniu Younga

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Natężenie w doświadczeniu Younga Zakładając, że składowe pola elektrycznego obu fal w punkcie P zmieniają się następująco E 1 =  E 0 sin ω t E 2 =  E 0 sin( ω t+ ϕ) gdzie  ω = 2π v  jest częstością kołową fal, a ϕ różnicą faz między n...

Pomiar ładunku elementarnego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Temat : Pomiar ładunku elementarnego oraz stosunku e/m Temat: Pomiar ładunku elementarnego oraz stosunku e/m 1 Wstęp teoretyczny Każdą cząstkę elementarną charakteryzujemy zespołem liczb kwantowych, do których m.in.  należą:   masa   spocz...

Prawo Ohma

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092

Prawo Ohma Jeżeli do przewodnika przyłożymy różnicę potencjałów V, to przez przewodnik płynie prąd I. Na  początku XIX wieku Ohm zdefiniował  opór przewodnika   jako napięcie podzielone przez natężenie  prądu I U I V R = ∆ = Jest to definicja oporu. Ten stosunek jest stały pod warunkiem, że utrzymu...

Wyznaczanie ciepła skraplania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Temat: Wyznaczanie ciepła skraplania. 1 Wstęp teoretyczny W  zależności  od   warunków   zewnętrznych  (ciśnienia,  temperatury)   dane  ciało  może   się  znajdować w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, ciekłym lub gazowym. Do zmian stanu  skupienia ciała zalicza się następujące procesy prze...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy. Podstawowe pojęcia kalorymetrii: Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury różnych mas m tej samej substancji  lub np. do wywołania