Politechnika Gdańska - strona 294

Nauka o przedsiębiorstwie - biznes plan, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Biznes plan Biznes plan ma służyć przezwyciężaniu fikcji planowania, pasywnego charakteru planowania, ma być podstawą do wzmożenia określonych przedsięwzięć i działań mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Biznes plan jest potrzebny przed założeniem nowego przedsiębiorstwa...

Główne reguły logistyczne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Główne reguły logistyczne: 1. Tworzenie właściwych stosunków ,między dostawcami a odbiorcami; stosunki te powinny wynikać z współdziałania i wzajemnego zaufania; 2. Starać się wykorzystać nowe możliwości, jakie pojawiają się w związku z rozwojem rynku zaopatrzenia; 3. Starać się tworzyć wspólną

Główne założenia koncepcji lean, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Główne założenia koncepcji lean: 1. Decentralizacja odpowiedzialności i kompetencji pracowników w powiązaniu z decentralizacją systemu informacji i związanej z tym zastąpieniem kontroli zewnętrznej pracownika jego samokontroli wysokim stopniem odpowiedzialności za to co robi; 2. Dążenie do organizo...

Grupy interesów działalności przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Grupy interesów działalności przedsiębiorstwa Interes ekonomiczny jest podstawą działania każdego podmiotu gospodarczego. Interes to tyle co bussines, korzyść, chęć osiągnięcia określonego celu ekonomicznego. Interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa pojawiają się w momencie gdy wchodzi ono w relacje e...

Istota gospodarowania kapitałem, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Istota gospodarowania kapitałem Gospodarowanie kapitałem to proces dokonywania wyboru ekonomicznego, który dotyczy jego wielkości, przyrostu, struktury oraz obrotu i efektywności. Kapitał to wartość, która ma zdolność do wzrostu i umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, która jeżeli jest e...

Istota motywowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Istota motywowania Funkcja motywowania polega na oddziaływaniu na pracowników przedsiębiorstwa przy pomocy odpowiednich środków i metod w celu wywołania ich działań zgodnych z celami i zadaniami przedsiębiorstwa oraz ich własnymi potrzebami. System motywowania ukierunkowuje działalność pracowników....

Metody oceny zużycia fizycznego, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Metody oceny zużycia fizycznego środka trwałego: 1. Inżynierskie - określają jakie cechy, dlaczego i w jakim stopniu dany środek trwały utracił ; 2. Ekonomiczne - badają stopień zużycia środka trwałego . Stopień zużycia środka trwałego określamy przy pomocy: 1. Współczynnika (miernika) zużycia środ...

Określenie przedmiotu nauki o przedsiębiorstwie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Określenie przedmiotu nauki o przedsiębiorstwie. Przedmiotem NOP jest proces gospodarowania w jednostkach gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem dóbr i usług, w celu zaspokojenia potrzeb (zazwyczaj cudzych) oraz maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwa nastawione na zaspokajanie cudzych potrze...

Podział pracy w przedsiębiorstwie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Podział pracy w przedsiębiorstwie Polega na dzieleniu procesu produkcyjnego na wydziały, oddziały, linie produkcyjne i inne. Formy podziału: koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacji. Podział pracy w przedsiębiorstwie kształtuje się ...

Przedsiębiorstwo jako jednostka gospodarcza, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Przedsiębiorstwo jako jednostkę gospodarczą cechują pewne rodzaje celowości: 1. Celowość morfologiczna - poszczególne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa aby dobrze współpracowały ze sobą i gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości; 2. Celowość organizacyjna - wymaga us...