Politechnika Gdańska - strona 291

Kultura menadżerska -podawanie do stołu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Podawanie do stołu Podanie do stołu odbywa się według następujących zasad: wszystkie dania podaje się z lewej stronie gościa, talerze po zjedzonym daniu zabiera się z prawej strony gościa, kolejność podawania uzależniona jest od starszeństwa gości, rozpoczyna się ono od kobiet siedzących po praw...

Kultura menadżerska - sztuka komunikowania , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Sztuka komunikowania się i autoprezentacji. Ubiór i sposób bycia mówią dużo o człowieku, wywołują pierwsze, dobre lub złe, wrażenie. W znacznie jednak większym stopniu charakteryzuje człowieka sposób prowadzenia rozmowy, bogactwo słownika, odpowiedni, dostosowany do sytuacji ton, budowa zdań, słowe...

Kultura menadżerska - ubranie spacerowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Ubranie spacerowe Ubranie to może być jednorzędowe i dwurzędowe. Wszystkie części tego ubrania są uszyte z tego samego materiału. Ubranie spacerowe może być brązowe, szare i w innych kolorach, z materiałów jednobarwnych lub też w deseń. Tego rodzaju ubranie, uszyte z materiału w spokojnym nienasyco...

Parcie bierne – grunt jednorodny

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Parcie bierne  – grunt jednorodny      W przypadku parcia biernego nie ma mo żliwości występowania naprężeń  negatywnych  – rozciągających     Poniewa ż Kp jest zawsze większe od Ka to wartość odporu może być nawet  dziesi ęciokrotnie większa od parcia czynnego   tg2(45+ Φ/2)  tg2(45-Φ/2)         ...

Parcie spoczynkowe - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Parcie spoczynkowe  W przypadku braku mo żliwości przesunięcia konstrukcji oporowej mamy do  czynienia z parciem spoczynkowym, kt órego wartość odpowiada poziomej  sk ładowej tensora naprężenia:         K0  – współczynnik parcia spoczynkowego (wsp. rozporu bocznego)       ...

Wpływ wody na wielkość parcia

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

 Wp ływ wody na wielkość parcia      W przypadku występowania poza murem wody gruntowej należy zamiast  ciężaru objętościowego  γ  przyjąć ciężar objętościowy gruntu pod wodą  γ ’, a ciśnienie wody  u  uwzględnić oddzielnie obliczając je według wzoru:     gdzie  hw  jest wysokością słupa wody w roz...

Przedmiot zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Co jest przedmiotem zarządzania? Można zarządzać zasobami: rzeczowymi, materiałowymi ludzkimi, intelektualnymi informacyjnymi finansowymi Te poszczególne zasoby występują w fazie zaopatrzenia, w fazie podstawowej (produkcyjnej, usługowej) i w fazie zbytu towarów i usług. Zarządzanie zasobami,...

Pojęcie controllingu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Co to jest controlling? Pojęcie controllingu bardzo często jest utożsamiane ze słowem kontrola. Takie rozumienie controllingu jest niewłaściwe - zbyt wąskie. Controlling, bowiem oznacza system kierowania przedsiębiorstwem. Controlling jest p...

Rentowność-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Kto jest najbardziej zainteresowany rentownością? Rentownością najbardziej zainteresowani są właściciele firmy. Poziom rentowności (efektywności) wskazuje na siłę dochodową przedsiębiorstwa rozumianą jako zdolność przynoszenia dochodu z zastosowanego kapitału. Rentowność kapitału własnego : Zysk ...

Metody optymalizacyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Metody optymalizacyjne Tu wielkości sterujące ustala się na podstawie kryterium funkcji kosztów całkowitych. Koszty całkowite to koszty: tworzenia zapasu obejmujące: koszty bezpośrednie związane ze sprowadzaniem dostawy (np. koszty t...