Politechnika Gdańska - strona 275

Metoda hamującego pola

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

] [ ] 1 [ Js s c J c h = × = λ c v = Metodą hamującego pola wyznaczyć prędkość wyjścia fotoelektronów. 1. Za pomocą potencjometru R zwiększaliśmy napięcie hamujące i odczytywaliśmy odpowiadające tym  zmianom wartości prądu wskazywanego przez galwa...

Model atomu Bohra - widmo atomowe

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Model atomu Bohra ◦ Widma atomowe Na rysunku przedstawiony jest typowy układ do pomiaru widm atomowych. Źródłem promieniowania jest jednoatomowy gaz pobudzony do świecenia metodą wyładowania  elektrycznego. Promieniowanie przechodzi przez szczelinę kolimującą a następnie pada na pryzmat  (lub siatk...

Model atomu Bohra - Elektron

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Model atomu Bohra Do roku 1910 znano wiele wyników eksperymentalnych, które wskazywały na to, że atomy  zawierają elektrony (np. zjawisko fotoelektryczne). Ponieważ w normalnych warunkach atomy są elektrycznie obojętne, a zatem muszą one mieć  ładunek dodatni równy ujemnemu. Ponieważ masa elektronó...

Model Bohra atomu wodoru

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Model Bohra atomu wodoru Fizyka klasyczna przewidywała, że atom krążący po orbicie będzie wypromieniowywał energię,  tak że częstość elektronu a za tym także częstość wysyłanego promieniowania będzie się zmieniać  w sposób ciągły. Tymczasem obserwujemy bardzo ostre linie widmowe o ściśle określonej...

Oddziaływanie nukleon-nukleon

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Oddziaływanie nukleon-nukleon Oddziaływania (grawitacyjne, elektromagnetyczne) nie pozwalają na wyjaśnienie struktury jądra  atomowego. Aby wyjaśnić co tak silnie wiąże nukleony w jądrach atomowych trzeba wprowadzić  nowe oddziaływanie. Ta siła w...

Fizyka - płytki polaryzujące

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Płytki polaryzujące Na rysunku światło niespolaryzowane pada na płytkę z materiału polaryzującego, zwanego  polaroidem .  W płytce istnieje pewien charakterystyczny kierunek polaryzacji zaznaczony liniami równoległymi.  Płytka  przepuszcza  tylko te fale, dla których kierunki drgań wektora elektryc...

Paramagnetyzm w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Paramagnetyzm Paramagnetykami są ciała, których atomy posiadają wypadkowy moment magnetyczny  różny od zera. Przykładem mogą być atomy o nieparzystej liczbie elektronów, w których  wypadkowy spin elektronów będzie zawsze większy od zera. Pod...

Fizyka - pasma energetyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Pasma energetyczne W odróżnieniu od atomów (i cząsteczek) gdzie ruch elektronów jest ograniczony do małego  obszaru przestrzeni, w ciałach stałych elektrony walencyjne mogą się poruszać w całej objętości  ciała przechodząc od atomu do atomu. Ruch elektronów w kryształach jest więc czymś pośrednim p...

Polaryzacja przez odbicie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Polaryzacja przez odbicie W 1809 r. Malus odkrył, że światło może być częściowo lub całkowicie spolaryzowane przez  odbicie. Rysunek przedstawia wiązkę niespolaryzowaną padającą na powierzchnię szkła. Wektor E  można rozłożyć na dwie składowe: • składową  σ prostopadłą do płaszczyzny padania (płasz...

Polaryzacja w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Polaryzacja Teoria przewiduje, że światło podobnie jak każda fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną.  Kierunki drgań wektorów  E  i  B  są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Na rysunku  poniżej przedstawione falę elektrom...