Politechnika Gdańska - strona 269

Przywództwo - pojęcie i typy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

Przywództwo: pojęcie, typy. Przywództwo - jest to oddziaływanie na zachowanie innych; rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba - przywódca - jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega jej z powodu więzi, jaka ich łączy, z powod...

Rozpiętość kierowania - pojęcie i rodzaje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1876

Rozpiętość kierowania: pojęcie, rodzaje, czynniki określające wielkość potencjalnej rozpiętości kierowania. Rozpiętość kierowania - liczba podwładnych podległych bezpośrednio konkretnemu przełożonemu. Wyróżnia się rozpiętość kierowan...

Satysfaktory i motywatory

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

„ Satysfaktory” i „motywatory” w ujęciu Herzberga, podst. prawidłowości, możliwości i sposoby ich wykorzystywania we współczesnej praktyce. - dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga - 2 czynniki motywujące: czynniki higieniczne (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, szacunku i

Podstawy zarządzania i organizacji - ściaga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

1. KORZYŚCI UZYSKIWANE DZIĘKI TWORZENIU ZESPOŁÓW. 2. KOŁA JAKOŚCI 3. TRENINGI I ICH KORZYŚCI 4. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA ZESPOŁÓW 5. GRUPOWE I INDYWIDUALNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. 6. TWORZENIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO I FUNKCJONALNEGO. 7. OPISZ ZASA...

Specjalizacja jako parametr struktury

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

Specjalizacja jako parametr struktury. Kryteria specjalizacji (grupowania). Zasada optymalnej specjalizacji , w której chodzi o przystosowanie zadań i czynności na danym stanowisku do urządzeń i narzędzi, kwalifikacji pracownika i warunków otoczenia. Specjalizacja - w wymiarze poziomym, wyrażonym l...

Sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami nadmiernej specjalizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 399

Sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami nadmiernej specjalizacji. przemienność (rotacja) czynności, zadań lub stanowisk - przechodzenie pracownika z jednego stanowiska pracy na drugie w cyklach tygodniowych, miesięcznych itp. rozszerzanie pracy - powierzanie pracownikowi dodatkowych czynności...

Sprzężenie zwrotne - pojęcie, podstawowe typy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

Sprzężenie zwrotne: pojęcie, podstawowe typy, sposoby wykorzystywania w zarządzaniu. Sprzężenie zwrotne (feedback) - mechanizm bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść; polega najogólniej na tym, że system otrzymuje informacje dotyczące efekt...

Strategia - model Obłója

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3052

Strategia model K Obłója. elementy strategii wg K. Obłója (domena działania, strategiczna przewaga, strategiczne cele, funkcjonalne programy działania) domena działania - określa gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby i usługi strategiczna przewaga - polega na tym, aby w ramach wybrane...

Strategia sposoby rozumienia 5P Mintzbera

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Strategia sposoby rozumienia 5P z przykładami. 5P Mintzberga ( P lan, P loy, P attern, P osition, P erspective) plan - projekt przyszłego, przewidywanego działania organizacji ujęty w postaci zbioru rozłożonych w czasie działań, plan może być operacyjny, taktyczny i strategiczny manewr strategiczny...

Strategie sukcesu firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Strategie sukcesu firmy: rodzaje, przykłady. - Strategie marketingowe w fazie wzrostu. W tej fazie przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku przez możliwie długi okres: Doskonali jakość produktu i wyposaża go w nowe cechy oraz doskonali