Politechnika Gdańska - strona 265

Założenia ontologiczne organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI Termin organizacja jest bardzo szeroko definiowany. Podnosząc problem ontologiczny mogę stwierdzić, że jej geneza sięga starożytności. Obecnie pojęcie to można wiązać z dwoma kategoriami jako: organizacja społeczna o rganizacja gospodarcza Biorąc pod uwagę organiz...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

3. Co to jest efekt synergetyczny. Synergia jest to zjawisko polegające na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy z elementów z osobna. Zjawisko nazwane jest często “efektem 2+2 = 5”. Szczególnym przypadkiem s...

Teoria produkcji - podstawy mikroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2877

Teoria produkcji - Podstawy mikroekonomii Produkcja - przetwarzanie zasobów w celu wytwarzania dóbr, które zaspokajają potrzeby ludzkie. Technologia produkcji - propozycje zasobów wykorzystanych w produkcji określonego dobra. Współczynniki technologiczne - ilość zasobów, które należy użyć w celu ...

Analiza konkurencji wewnątrz sektora M. Portera

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

Analiza konkurencji wewnątrz sektora M. Portera. Sektor - jest to grupa firm oferujących dobra lub usługi substytucyjne - odpowiednik branży, gałęzi. model 5 sił Portera ( siła przetargowa nabywców, siła przetargowa dostawców , bariery wejścia - ekonomii skali, konieczności inwestycji, lojalności n...

Cechy doskonałych organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Cechy „doskonałych” organizacji. obsesja działania - wymuszanie stałej analizy pojawiających się problemów i wdrażanie rozwiązań bliski i bezpośredni kontakt z klientem - maksymalizacja zadowolenia odbiorcy autonomia i przedsiębiorczość - stworzenie warunków samodzielnego działania jednostkom i z...

Cechy idealnej biurokracji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1862

Cechy idealnej biurokracji. Idealna biurokracja jest przede wszystkim zorganizowanym, hierarchicznym systemem stanowisk. Zajmujący je urzędnicy powinni tylko ściśle podporządkowywać się przepisom i działającym w granicach prawa zwierzchnikom, powinni dokładnie odgrywać przypisane im role. urzędnic...

Cechy organizacji według ujęcia systemowego

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Cechy organizacji według ujęcia systemowego: wszystkie organizacje są systemami sztucznymi (tworzone w określonym celu) i naturalnymi (składają się z ludzi dążących do zaspokajania swoich potrzeb, realizacji własnych celów) są systemami otwartymi - w organizacji powstają głównie koszty, a zysk rod...

Cechy zarządzania według Petera F. Druckera

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Cechy zarządzania wg Petera F. Druckera (s. 62) dotyczy przede wszystkim ludzi - neutralizacja słabości ludzi i maksymalizacja talentów i silnych stron jest głęboko osadzone w kulturze - musi uwzględniać normy i wartości wyznawane w danej społeczności wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celó...

Cele organizacji i w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

Cele organizacji i w organizacji. Cele organizacji - zdarzenia i/lub stany rzeczy, do których osiągnięcia organizacja świadomie zmierza; cel firmy powinien być sformułowany jako zbiór bardziej abstrakcyjnych wartości, które firma chce realizować; celami są: maksymalizacja zysków, wzrost pozycji na ...

Centralizacja i decentralizacja

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1022

Centralizacja - decentralizacja: pojęcia, zalety, wady, tendencje współczesne. Centralizacja - polega na skupieniu wszystkich niemal uprawnień do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i dysponowania zasobami, materiałami i ludzkimi na najwyższych szczeblach organizacji. Wady: zbyt długi czas prze...