Politechnika Gdańska - strona 233

Zarządzanie na szczeblu normatywnym, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

ZARZĄDZANIE NA SZCZEBLU NORM A TYWNYM - Zabezpieczenie zdolności przetrwania i rozwoju przeds., w warunkach nasilającej się konkurencji. ZARZĄDZANIE NA SZCZEBLU OPERACY J NYM - realizacja i kontrola podejmowanych działań oraz czynności w przeds. Podst. kryteriami są: potencjał finansowy i efektywn...

Zarządzanie normatywne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2114

Zarządzanie normatywne - zorientowane na kryterium zabezpieczenia zdolności przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, w warunkach nasilających się konkurencji. Zarządzanie operacyjne - zorientowane jest na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie. Zadaniem z.o. ...

Makroekonomia - egzamin - Produkt Narodowy Brutto

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

MAKROEKONOMIA: OPRACOWANIE. 1. Miejsce i rola makroekonomii wśród nauk ekonomicznych i jej główne obszary zainteresowań badawczych. Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynni...

Benchmarking - Analiza wewnętrzna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

BENCHMARKING to podglądanie innych, porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów i usług, uczenie się od konkurencji. Przedmiotem ^ porównań może być całe przedsiębiorstwo, struktura, procesy, produkty i inne czynniki • sukcesu przedsiębiorstwa np. polityka...

Business plan, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

BUSINESS PLAN Leży na pograniczu planowania strategicznego i operacyjnego. Pełni funkcję planu strategicznego i planu operacyjnego. Biznes Plan inaczej plan przedsięwzięcia, plan biznesu. Jest planem strategicznym szczególnie małej firmy, określa założone cele firmy, bazuje na analizie otoczenia, d...

Rodzaje scenariusza, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

CZTERY RODZAJE SCENARIUSZA: scenariusz optymistyczny zawiera wszystkie zdarzenia, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy - +4, +5 prawdopodobieństwo wystąpienia 3 tj. +12 i +15; - scenariusz pesymistyczny funkcjonuje w niekorzystnym układzie otoczenia, bierze się zag...

Etapy c i d , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Etap c i d to dwie fazy całości Krytyczna i konstruktywna ocena polega na odpowiedzi na dwa pytania: jak jest? I dlaczego tak jest? Pytania te dotyczą konkretnie wybranych elementów. Elementy: - cel - efekt działania tworzywo, które jest przedmiotem pracy wzór wyrobu - kolejność procesu - miejsca -...

Etapy konstrukcji modelu oceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Etapy konstrukcji modelu oceny trudności pracy w oparciu o analityczno - punktowe metody wartościowania pracy; - dobór syntetycznych kryteriów wartościowania pracy - wykształcenie, kwalifikacje, odpowiedzialność, warunki pracy (wszystko zleży od rodzajów działalności, tworzy się 5 lub 6 kryteriów) ...

Etapy metody prognostycznej, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Etapy metody prognostycznej: l. Określenie celu i zadań - co chcemy osiągnąć w wyniku projektowania całej organizacji 2. Projektowanie systemu idealnego a) cel b) wyjście c) wejście d) przebieg procesu e) otoczenie f) wyposażenie g) ludzie 3. Zbieranie informacji o ograniczeniach 4. Projektowanie w...

Funkcja kontrolna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

FUNKCJA KONTROLNA W przedsiębiorstwie wy stępuj ą trzy rodzaje kontroli: I. Kontrola wstępna (prospektywna ) polega na ocenie założeń wstępnych, ocena realności planu, ocena założeń technicznych, założeń projektowych i innych; podejmuje się ją przed rozpoczęciem procesu. Polega na porównaniu norm ...