Politechnika Gdańska - strona 186

Przedsiębiorca-kto nim jest

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Kto jest, więc przedsiębiorcą? Czy właściciel kapitału, czy menedżer? W myśl koncepcji Schumpetera należałoby się skłonić do menedżera, który jest aktywny, inteligentny, zdolny do podejmowania działań w warunkach niepewności i ryzyka. W warunkach oddzielenia własności od zarządzania inicjatywa wła...

Kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym? Najczęściej są to: konstruktorzy, technolodzy, architekci, projektanci, wynalazcy, racjonalizatorzy, których działalność daje przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Korzyści te wyrażają się: skróceniem cyklu produkcyjnego, zmniejszeniem strat, ...

Kto tworzy kapitał osobowy-opracownie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Kto tworzy kapitał osobowy? Kapitał osobowy tworzą ludzie, tzn. właściciele, kadra kierownicza, pracownicy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, dużą wiedzę, unikatowe umiejętności i wykorzystują te cechy w sposób twórczy na zajmowanym stanowisku. Nie wszyscy pracownicy stanowią kapi...

Majątek finansowy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

MAJĄTEK FINANSOWY Są to dwie grupy aktywów: należności i roszczenia środki pieniężne Ad. 1.) Należności i roszczenia obejmują zobowiązania handlowe od odbiorców krajowych i zagranicznych za dostarczone towary i usługi świadczenia z budżetu, rozrachunki z pracownikami, zaliczki od dostawców, ros...

Majątek obrotowy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

MAJĄTEK OBROTOWY T 1. Pojęcia. T 2. Podstawowe ekonomiczne zużycia materiałów. T 3. Zapasy materiałowe. T 4. Ekonomika zaopatrzenia. T 1. Pojęcia Majątek obrotowy - majątek, który zużywa się w procesie produkcyjnym w sposób jednorazowy, którego cechy fizyko - chemiczne przechodzą na gotowy wyr...

Majątek trwały-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Co zalicza się do finansowych składników majątku trwałego? Finansowe składniki majątku trwałego : długoterminowe ( 1 rok ) udziały w innych jednostkach wniesione w formie wkładów pieniężnych lub aportów rzeczowych, w tym : papiery wartościowe (akcje i obligacje ), pożyczki udzielone innym podmio...

Marketing zakupu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Marketing zakupu jako forma aktywności skierowana na dostawców pozwala rozpoznać strukturę rynku zaopatrzenia, zapewnia jego przejrzystość, orientację w potencjalnych kierunkach substytucji obiektów zakupu i dostarcza instrumentów do aktywnego oddziaływania na rynek zaopatrzenia. Możliwości wpływu...

Metoda ABC-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Metoda ABC polega na podziale dóbr zaopatrzeniowych na trzy grupy A,B,C według ich relatywnego udziału w wartości zużycia materiałowego. Uzupełnieniem wyżej wymienionej metody jest metoda X Y Z, która zajmuje się badaniem stopnia regularności ...

Metoda statystyczna-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Metoda statystyczna (metoda ekstrapolacji prostej) charakteryzuje się tym, że podstawowa wielkość sterująca np. normy zapasów ustala się na podstawie danych z okresów poprzednich, przy czym dodatkowo uwzględnia się zmianę warunków zaopatrzenia i zużycia w danym okresie. Wyróżniamy: prostą metodę ...

Motywowanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Na czym może opierać się motywowanie? Na: wyjaśnianiu przekonywaniu zachęcaniu Zachęcanie wymaga użycia różnych bodźców. Mogą to być bodźce : pozytywne negatywne materialne moralne oddziaływujące na różne rodzaje potrzeb ludzkich Motywowanie zależy , więc ostatecznie od: potrzeb chęci, i...