Politechnika Gdańska - strona 179

Uzbrojenie sieci wodociągowej

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2961

Uzbrojenie klasyfikuje się ze względu na pełnioną funkcję jako:    Regulujące przepływ wody (zasuwy, przepustnice, klapy)    Czerpalne (hydranty, zdroje uliczne)    Zabezpieczające (ochronne)- odpowietrzniki, wydłużki kompensacyjne, zawory  regulacyjne, przeciwuderzeniowe i anty skażeniowe    P...

Warunki pracy wodociągu jako systemu zaopatrzenia w wodę

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Warunki pracy wodociągu jako systemu zaopatrzenia w wodę    Wodociąg  – zespół skoordynowanych i współpracujących inżynierskich urządzeń i obiektów, służących do  zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.  System zaopatrzenia w wodę  – („rozbudowany” wodociąg) jest to system techniczny, mający za z...

Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej (wg PN-EN 805/2000)    1.   z punktu widzenia próby ciśnieniowej można wyróżnić rurociąg:   1.1.  sztywny i nienasiąkliwy (żeliwo sferoi...

Wyposażenie zbiorników

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Wyposażenie zbiorników     Rurociągi wraz z uzbrojeniem  o  Stosujemy rury żeliwne albo stalowe i zawsze są one łączone kołnierzowo (aby  istniała możliwość demontażu rurociągów w trakcie eksploatacji).  o  Rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika:    Woda do zbiornika dopływa powyżej lustra wo...

Wzbogacanie zasobów wód podziemnych – infiltracja

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1848

Wzbogacanie zasobów wód podziemnych – infiltracja     Proces infiltracji – polega na wprowadzeniu do warstwy wodonośnej wód  powierzchniowych z tzw. źródła infiltracji, którym może być np. rzeka, ciek powierzchniowy,  zbiornik wody powierzchniowej.     Proces ten ma niezaprzeczalne zalety, choć gen...

Zadania i rodzaje zbiorników

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1617

Zadania (funkcje) pełnione przez zbiorniki:      Wyrównanie nierównomierności poboru wody    Stabilizacja ciśnienia    Gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe    Gromadzenie rezerwy asekuracyjnej na wypadek awarii oraz potrzeby technologiczne    Wprowadzenie do sieci środka dezynfekcyjnego ...

Zapotrzebowanie na wodę

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Zapotrzebowanie na wodę    Cele używania wody:   komunalne (do zaopatrzenia ludności miast),  przemysłowe,  rolnicze.     Czynniki kształtujące ilość zapotrzebowanej wody:     odbiorcy (liczba ludności, nawyki ludności, standard sanitarnego wyposażenia mieszkań, sprzęt  gospodarstwa domowego),   -...

Zasady projektowania sieci wodociągowych

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Zasady projektowania sieci wodociągowych     Materiały wyjściowe:   -      lokalizacja i dyspozycyjne wydajności potencjalnych źródeł zasilania zewnętrznego,    plan sytuacyjno – wysokościowy terenu miasta,    aktualny plan urbanistyczny.    Czynności:   trasowanie sieci – składa się z dwóch eta...

Zbiorniki wodociągowe i ich zadania

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Zbiorniki wodociągowe   Odgrywają istotną rolę w systemie wodociągowym. Pozwalają na gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru i  uzupełnianiu braków w czasie zwiększonego zapotrzebowania.    Zadania jakie spełniają zbiorniki wodociągowe:   wyrównują nierównomierność między dostawą a poborem wody,  ...

Jawne metody wielokrokowe

  • Politechnika Gdańska
  • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Jawne metody wielokrokowe, formuły typu Adamsa –Bashfortha                                            Schemat jawny, po ekstrapolacji:                               Ogólna postać:                                  , h- dł kroku całk., p,q- parametry  Gdy p=0 otrzymujemy formuły typu Adamsa-B., które...