Politechnika Gdańska - strona 158

Wywieranie wpływu na ludzi

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Wywieranie wpływu na ludzi Reguła wzajemności Powoduje poczucie zobowiązania na przyszłość. Wzajemność ustępstw. Zawsze prosić o więcej niż chcemy uzyskać. Reguła zaangażowania i konsekwencji Wzbudzanie zaangażowania. Zmuszanie do ustnych lub pisemnych deklaracji. Technika małych kroczków. Warunk...

Syndrom historyczny - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

SYNDROM HISTORYCZNY 1.przynależność do słowiańszczyzny 2.słabość polskiego mieszczeństwa 3.Brak absolutyzmu państwowego 4.Dominacja gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 5.Dyhotomiczna struktura państwa 6.Konstruktywna ideologia katolicka ...

Techniczna jakość produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

TECHNICZNA JAKOŚĆ PRODUKTU - jest to relacja pomiędzy zbiorem technicznych i użytkowych właściwości tego produktu, a zbiorem potrzeb które ów produkt ma zaspokajać. JAKOŚĆ TYPU - relacja między zbiorem przewidzianych w projekcie (albo zrealizowanych w prototypie) właściwości prod., a zbiorem potrz...

Zarządzanie strategiczne potencjałem społecznym

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Zarządzane strategiczne Każda organizacja (w tym przedsiębiorstwo) posiada cele, które wyznaczają jej główny dział. Przez cele organizacji rozumie się: 1) jej rolę, czyli miejsce w społeczeństwie i ogólnie określona działalność; 2) jej misję, czyli szczególny powód jej istnienia różniący się od ws...

Inwestycje - ocena finansowo-ekonomiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Najlepiej by projekty wykazywały charakter inwestycyjny - (w takiej sytuacji występują nakłady) Inwestycja - celowo wydatkowany kapitał , przeznaczony na zwiększenie dochodów inwestora Formy inwestycji: Nabycie rzeczowych składników aktywów Transfer kapitału do innych organizacji poprzez nabyci...

Projekty i zasady zarządzania projektami

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Projekty indentyfikacyjne - opis identyfikacja obiektów prognostyczne - planowanie wstępne diagnostyczne - ocena i diagnoza D.Lock wyodrębnia następujące rodzaje projektów: gospodarcze - rozwój przedsiębiorstwa , zagadnienia ekonomiczne , finansowe techniczne - konkretyzacja projektów badawczy...

Charakterystyka firmy "Wiga"

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 1.0 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. INFORMACJE OGÓLNE „ Warunkiem funkcjonowania firmy na rynku jest osiąganie zysku”. Przedsiębiorstwem, które chciałabym poddać analizie zwenętrznej i wewnętrznej jest „ PPHU WIGA ”. Gdy PPHU Wiga rozpoczynała działalność produkcji odzieży na...

Strategia w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

ZARZĄDZANIE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJE ZMIAN PO 2010 CO WPŁYNIE NA STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA: wymagania klientów co do jakości produktów i usług, umiejętności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników, konkurencja międzynarodowa, nowe technologie, konsolidacja branży, konkurencja niż, ogranic...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

I.Strategia- sposób radzenia sobie z rzeczywistością: *cele strategiczne (pośred. i bezp.) * dokument jako produkt procesu planowania strategicznego, *zadania do zrealizowania, *strategia formułuje misję danego przedsiębiorstwa, określa sens jego istnienia, *strategie są realizowane przez ludzi, 1...

Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne 1. Porównaj spółki prawa handlowego do innych form działalności gospodarczej pod względem stopy zwrotu i ryzyka dla dawców kapitału. Opisz, w czym przejawiają się główne zalety i wady spółek akcyjnych. Z alety Spółki prawa handlowego mają nieogra...