Politechnika Gdańska - strona 141

note /search

Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie...

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2793

Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie (atlasy,  roczniki, dzienniki pomiarów).      Źródła informacji hydrologicznej dzielimy na:  a) podstawowe informacje pomiarowe (publikowane i niepublikowane wyniki pomiarów  IMGW) IMGW publikuje następujące pozycje co roku:  - ...

Podział systemów kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2149

Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne  odprowadzanie ścieków komunalnych i wód.    Kanalizacja rozdzielcza:  To taka w której ścieki komunalne transportowane są osobną siecią do OŚ, a wody 

Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korz...

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z  zasobów wodnych.   Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w  szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie  zasobami wodnymi.  Ustaw...

Problem określania odpływu ze zlewni niekontrolowanej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1302

Problem określania odpływu ze zlewni niekontrolowanej    Zlewnia- obszar z którego wody opadowe spływają do określonego przekroju rzeki. Można  wyróżnić zlewnię podziemną i powierzchniową. Granica zlewni powierzchniowej i  podziemnej nie musi się ...

Przelewy i otwory- podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2247

Przelewy i otwory - podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.   Mianem przelewu opisujemy przegrodę lub jej część, ponad górną krawędzią której  przepływa swobodnie (przelewa się) strumień cieczy, spiętrzonej przez tą przegrodę.  Klasyfikuje się je ze względu na różne cechy:   o  zależnie od...

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Oznaczając przez n liczbę wszystkich wystąpień badanego jednorodnego zjawiska w  okresie N lat obserwacji, prawdopodobieństwo wystąpienia w zbiorze n-  elementowym m.- tej wartości i wyższej lub niższej od niej, w zależności od tego czy  ciąg rozdzielczy jest nie malejący czy nie rosnący, wynosi dl...

Stany i przepływy charakterystyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3647

Stany i przepływy charakterystyczne.   W zależności od zmienności zasilania rzeka prowadzi różne ilości wody. Miarą  zmienności napełnienia koryta rzecznego są stany wody. Stan wody jest to  wzniesienie zwierciadła wody ponad umownie przyjęty po...

Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne proble...

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy  gospodarki wodnej.   Suszę stanowi niedobór wilgoci w powietrzu i w glebie, powodujący zakłócenie bilansu  wodnego, w efekcie występuje nadmierne przesuszenie gleby, obniżenie poziomu zalegania  wód podziemnych oraz zmniejsze...