Politechnika Gdańska - strona 113

Sterowanie w marketingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Sterowanie: - jest to oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu danego procesu. - jest to funkcja kierowania i regulacji przepływów materiałów, obejmująca cały cykl wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania na surowce aż do dostawy produktu finalnego. Wytwarzanie wy...

Struktura organizacji - referat

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Źródła: Ricky w. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami” Witold Kieżun: „Sprawne Zarządzanie Organizacjami” - skrypt SHG Zbigniew Martyniak: „Organizacja i Zarządzanie - 60 problemów, teorii i praktyki” J.A.F. Stoner, Ch. Wenkel: “K...

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Podstawowe pojęcia: Struktura organizacyjna - rozczłonkowanie i rozmieszczenie elementów składowych całości oraz powiązanie ich najprzeróżniejszymi relacjami (więziami) zachodzącymi między nimi, charakterystycznymi dla danej organizacji (instytucji). Str uktura to budowa wewnętrzna jakiejś całości ...

Struktury formalne i nieformalne w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Struktury formalne i nieformalne w organizacji Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierownikami, pracownikami i pracownikami. Schematy organizacyj...

Struktury organizacyjne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

STRUKTURY ORGANIZACYJNE Podział struktur ze względu na: • więzi organizacyjne : rodzaj stosunków między częściami organizacji (Iudźmi i składnikami zasobów rzeczowych) mających wpływ na powodzenie organizacji; • rozpiętość kierowania

System zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Co to jest system zarządzania kadrami? Kadry występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnej roli: jako podmiot i jako przedmiot zarządzania. Jako podmiot mają obowiązek forsować interes przedsiębiorstw Jako przedmiot forsują własne interesy, a więc system zarządzania kadrami w przedsiębiorst...

Ewolucja teorii zarządzania - Frederick Taylor

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA A Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu E Używali struktury organizacyjnej w celu komunikacji i kontroli B Używali praktyk zarządzania przy budowie piramid F Używali rozległej struktury organizacyjnej dla agencji rządowych i w dziedzinie sztuki C Używal...

Kierowanie - analiza pojęć

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

KIEROWANIE Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca. Na funkcjonowanie każdej firmy , instytucji , organizacji czy państwa składają się niezmiennie dwa procesy : kierowania i zarządzania . Przeplatają się ze sobą , uzupełniają , a czasami wydają się pozostawać w sprzeczności...

Formalizacja - definicja, cechy, rodzaje

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Formalizacja Formalizacja - zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczeniu dowolności zachowań jednostek i grup przez narzucenie im pisemnych norm uwarunkowań, przebiegu i rezultatów działania. Formalizacj...

Podstawowe pojęcia z przedmiotu - Prakseologia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Dobra organizacja - osoby uczestniczące w przedsięwzięciu mają cel Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Jak należy postępować by działanie nazwać sprawnym ( Kotarbiński” traktat o dobrej robocie”), działanie jest sprawne gdy posiada wielorakie walory tj.: skuteczność - działanie w pełni skut...