Paweł Bogacz - strona 6

Podział działań dotyczących zarządzania jakością

 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Podział działań dotyczących zarządzania jakością: działania o charakterze kierowniczym i ekonomicznym: ogólna polityka, planowanie, organizowanie, dobór personelu, stymulowanie. działania o charakterze technicznym: projektowanie, specyfikacja wymagań, procesy produkcji, oprzyrządowanie,

Łukowa elastyczność popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Obok pojęcia prostej elastyczności cenowej popytu posługujemy się pojęciem ELASTYCZNOŚCI ŁUKOWEJ POPYTU ŁUKOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU określana jest jako elastyczność przeciętna (cena i popyt wyrażone jako średnie arytm.wielkości skrajnych) odpowiadająca łukowi krzywej popytu pomiędzy dwoma dowolnymi p...

Analizy porównawcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

ANALIZY PORÓWNAWCZE posługują się wartościami względnymi analizowanych zmainnych określanych mianem WSKAŹNIKÓW Najczęściej wskaźnik wyraża względną wartość badanej zmiennej odniesioną do jej wartości w danym okresiepodstawowym(bazowym). Tak ustalone wskaźniki nazywamy PROSTYMI WSKAŹNIKAMI DYNAMIKI 1...

Biznesplan - Analiza marketingowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Biznesplan, jest to zestaw dokumentów - analiz i programów zawierający projekcję: krótko-, średnio- i długookresowych celów przedsiębiorstwa, opis jego produktów i usług, ocenę możliwości rozwojowych oraz strategię działania i środki umożliwiają...

Cena minimalna - Cena maksymalna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

Podobnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być stosowana cena minimalna. Podczas gdy cena maksymalna leży poniżej punktu równowagi wyznaczonego przez mechanizm wolnej ko...

Cena

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686

CENA może określana jako: -wartość wymienna wyrażona w pieniądzu -pieniężny wyraz wartości produktu -ustalona na rynku stanowi obiektywną miarę użyteczności produktu KONTROLA CENY - Na państwową kontrole cen składają się reguły i przepisy, uniemożliwiające dostosowanie cen do poziomu równowagi ry...

Cenowa elastyczność popytu - Elastyczność popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

Cenowa elastyczność popytu jest mierzona stosunkiem względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny. Współczynniki cenowej elastyczności popytu oblicza się na podstawie formuły: ep = - ΔP : ΔC P C gdzie: ep - współczyn...

Ceny maksymalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

ceny maksymalne Zdarzają się dobra, które są wytwarzane w ograniczonych ilościach w stosunku do popytu i nawet w dłuższym okresie nie ma możliwości znacznego zwiększania ich podaży. Dobra te spełniają jednak istotną rolę w życiu pewnej kategorii konsumentów, np. mieszkania komunalne. Wówczas interes...

Charakterystyka stanu gazowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

CHARAKTERYSTYKA STANU GAZOWEGO Gazy - to ciała, które nie mają określonego kształtu i objętości. Dzięki swej zdolności do rozprężania się przyjmują one kształt i objętość naczynia w którym się znajdują. Prawa gazu doskonałego: cząsteczki to ku...

Długi okres

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

DŁUGI OKRES W dłuższych okresach zmiany warunków wytwarzania powodują przesunięcie krzywej podaży co przy stałym popycie prowadzi do obniżenia cen. Zmiany długookresowe dotyczą również popytu uzależnionego od dochodu, mody, gustów itp. Wzrostowi popytu na określone dobra odpowiada wzrost cen. Pr...