Paweł Bogacz - strona 10

Optimum techniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2681

optimum techniczne Przedsiębiorca osiąga techniczne optimum produkcji w punkcie, w którym krzywa kosztów krańcowych Kk przecina krzywą przeciętnych kosztów całkowitych K...

Optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego ...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego nakładu Załóżmy, że przeciętna płaca pracownika wynosi 1200 jednostek pienięż­nych, zaś przeciętna cena maszyn obuwniczych wynosi 1600 jednostek. Ogól­ny zasób środków finansowych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, wynosi 96 000...

Pieniądz - Waluta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

PIENIĄDZ jako powszechnie uznawany ekwiwalent spełnia rolę pośrednika wymiany jako towar (dobro) o najwyższym stopniu płynności (wymienialności) Pieniądz chrakteryzują 2 aspekty: 1) ASPEKT NATURALNY wynikający z korzystnych cech fizycznych (jest trwały i wygodny w użyciu) 2)ASPEKT SPOŁECZNY ludzie...

Podaż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Podaż to zaoferowanie dobra przez producenta lub sprzedawcę na rynku. Istnieje funkcjonalny związek między poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą ceny a zmianą wielkości podaży. Inaczej bow...

Podsumowanie modelu konsumenta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

PODSUMOWANIIE MODELU KONSUMENTA. 1.Założenia podstawowe przy danym ograniczeniu budżetowym konsument dązy do uzyskania max poziomu użyteczności 2. Linia budżetowa pokazuje max dostępną ilość jednego dobra przy danej ilości 2 dobra. Jej położenie określają wyłącznie dochód i ceny natomiast nachylen...

Pojęcie optimum ekonomicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

pojęcie optimum ekonomicznego W modelu konkurencji doskonałej cena i utarg przeciętny pokrywają się z utargiem krańcowym. Cena w układzie dwuwymiarowym jest ilustrowana li­nią poziomą. Chociaż wszystkie dobra sprzedawane są po tej sa...

Popyt - dobra substytucyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Popyt to takie zapotrzebowanie na dane dobro, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego celu odpowiednią sumą dochodu pieniężnego. Popyt nie jest więc tylko funkcją ceny danego dobra, ale również funkcją wysokości dochodu jakim nabywca rozporządza. Do zaspokoj...

Prawo Engla

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 854

prawo Engla Statystyk niemiecki, Ernest Engel pierwszy przeprowadził badania budżetów rodzin robotniczych, które wykazały, że w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się również jego struktura. Zmiany te idą w kierunku zmniejszania ...

Prawo patentowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

PRAWO PATENTOWE. Większe zasoby, jakie można przeznaczyć na badania oraz większy potencjalny zysk z każdego przedsięwzięcia czynią monopole bardziej innowacyjnymi od gałęzi wolnokonkurenyjnej. Stosowanie dynamicznego długookresowego podejścia pozwala monopolom na uzyskanie niższych krzywych kosztów...

Produkcyjność

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Przeciętna produkcyjność jest mierzona wielkością produkcji na jednego zatrudnionego, czyli Q/L zaś krańcowa produkcyjność jest mie­rzona przyrostem produkcji w stosunku do przyrostu zatrudnionych, czyli ΔQ/ΔC. Do punktu b, wyznaczonego styczną wyprowadzoną z początku układu osi współrzędnych, prze...