Mgr Witold Hernik

Adwokatura - Wymagania zawodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

. Adwokatura Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokat prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych , opr...

Komornik sądowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Komornik sądowy Fu nkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym ), działający przy sądzie rejonowym , zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniac h cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego . Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych ...

Krajowa Rada Sądownictwa - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Krajowa Rada Sądownictwa J est organem powołanym w celu ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Składa wnioski do Prezydenta o powoływanie sędziów. Ma prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodno...

Najwyższa Izba Kontroli - Struktura organizacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Najwyższa Izba Kontroli P aństwowy organ kontroli, podlegający bezpośrednio Sejmowi . W zakresie NIK-u jest m.in.: kontrolowanie działalności organów państwa ( administracji rządowej ), NBP , osób prawnych działających na rzecz państwa, organizacji państwowych. Głównym zadaniem kontroli prowadzonyc...

Niezawisłość sędziowska. Gwarancje niezawisłości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

5. Niezawisłość sędziowska. Gwarancje niezawisłości Niezawisłość sędziowska - konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom , nie podlega żadnym na...

Notariat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

. Notariat I nstytucja pomocy prawnej , która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem . Od kandydata na notariusza wymaga się: obywatel...

Policja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491

Policja U mundurowana ( służba mundurowa ) i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego , utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policj...

Prawo do sądu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

. Prawo do sądu - jedno z najbardziej fundamentalnych praw obywateli. Niekiedy bywa określane również jako prawo do wymiaru sprawiedliwości lub też prawo do ochrony prawnej. Prawo do sądu wyraża ideę zapewnienia każdemu człowiekowi uprawnienia do przedstawienia swojej sprawy przed organami państwa ...

Prokuratura - Prokuratura Krajowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1050

. Prokuratura U rząd państwowy powołany do stania na straży praworządności . Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem , ściganie przestępstw , pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy....

Rzecznik Praw Obywatelskich - Wybór, odwołanie i kadencja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Rzecznik Praw Obywatelskich Jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana . Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska , obecnie urząd ten pełni prof.